Djur­vän­li­ga klac­kar

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Vår med­ve­ten­het kring miss­för­hål­lan­den i kött­in­du­strin växer. Men hur myc­ket bryr vi oss egent­li­gen om and­ra ani­ma­lis­ka pro­duk­ter, som till ex­em­pel vå­ra skor? In­te till­räck­ligt myc­ket, är ett för­mo­dat svar.

Att shop­pa mil­jö- och djur­vän­li­ga skor ut­an att kom­pro­mis­sa med kva­li­tet och ut­se­en­de är dess­utom in­te all­tid lätt, vil­ket n a svens a r et ofie ta­git as­ta på. e de­sig­nar ve­gans­ka skor till­ver­ka­de av plant­lä­der och med håll­ba­ra ma­te­ri­al som eko­lo­gisk bo­mull och åter­vun­nen de­nim. Skor­na är till­ver­ka­de i Eu­ro­pa och kan bland an­nat kö­pas on ine på so­fieb .se. Pri­ser­na bör­jar på 1 690 kr för ett par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.