Ett äpp­le om da­gen

Du har väl hört det gam­la ord­språ­ket ”Ett äpp­le om da­gen hål­ler dok­torn bor­ta från ma­gen”? Det lig­ger en hel del i det. Hör­de vi äp­pel­ka­ka?

ShapeUp - - WHAT'S UP - av Ka­rin Nordin

FRÅN ATT HA FÖRT en till­va­ro i skug­gan av mer ex­o­tis­ka fruk­ter och bär så är äpp­let till­ba­ka på häl­so­sce­nen. En sam­man­ställ­ning av ame­ri­kans­ka forsk­nings­rap­por­ter ut­såg ny­li­gen just äpp­let till värl­dens häl­so­sam­mas­te livs­me­del och ing­en har väl mis­sat att den gam­la hajpen äp­pel­ci­der vi­nä­ger dam mats­avs om häl­so­e­lix­ir och fa­vo­rit i vikt­minsk­nings sa an­hang­et finns oer­hört många stu­di­er som be­vi­sar äpp­lets star­ka häl­so­e­gen­ska­per.

Full­prop­pat av an­tiox­i­dan­ter, in era er och t aror er an­de fib­rer r det en sann su­per ru t so gör gott för he­la din kropp. Fruk­ten in­ne­hål­ler en mängd bio­ak­ti­va äm­nen, så kal­la­de fy­tonut­ri­en­ter. Det är äm­nen från växtri­ket som bi­drar ak­tivt i cel­ler­nas ke­mi och kan fö­re­byg­ga en rad oli­ka sjuk­do­mar. Nu är äpp­le­na som all­ra go­dast så pas­sa på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.