MAT och MYTER och un­der­ba­ra re­cept!

Fri­da Du­ell är lä­ka­ren som brin­ner för sam­ban­det mel­lan kost och häl­sa. Nu ger hon ut boken ”Mat, myt, ve­ten­skap” – full av häl­so­sam­ma re­cept, kosttips, myter och san­ning­ar.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA - av Ka­rin Nordin f ot o Ric­kard Rön­ner­stam

Bland lä­ka­re är det fort­fa­ran­de lätt att upp­fat­tas som flum­mig när man näm­ner or­den mat och häl­sa i sam­ma me­ning.

Du tyc­ker att vi bör kopp­la ihop mat och häl­sa i stör­re ut­sträck­ning. An­ses det kon­tro­ver­si­ellt ibland, i din yr­kes­kår?

– Ja, bland lä­ka­re är det fort­fa­ran­de lätt att upp­fat­tas som flum­mig när man näm­ner or­den mat och häl­sa i sam­ma me­ning.

Var­för är det så?

– Vi lä­ka­re ska job­ba en­ligt ”ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het”, men ve­ten­skaps­de­len väger i all­män­het myc­ket tyng­re än den kun­skap som man har fått ge­nom er­fa­ren­het. Det finns såklart väl­digt myc­ket som är bra med det, men ef­tersom det ti­di­ga­re in­te fun­nits så många på­lit­li­ga stu­di­er om mat och häl­sa så har det om­rå­det in­te rik­tigt fått fäs­te in­om den väs­ter­länds­ka me­di­ci­nen. Vi har ock­så ett väl­digt or­gan­spe­ci­fikt syn­sätt med en upp­del­ning i hjärt­lä­ka­re, lung­lä­ka­re, njur­lä­ka­re och så vi­da­re. Vi vill hit­ta en me­di­cin till en sjuk­dom och har in­te all­tid am­bi­tio­nen att se till he­la män­ni­skan. Lä­ka­re i In­di­en el­ler Ki­na där­e­mot ser krop­pen mer som en hel­het och sät­ter of­ta in flera be­hand­ling­ar sam­ti­digt. Med den sy­nen är det lät­ta­re att ta till sig att kos­ten spe­lar en vik­tig roll för häl­san.

Tyc­ker du att lä­ka­re bor­de ge pa­ti­en­ter kostråd i stör­re ut­sträck­ning?

– Ab­so­lut! Idag vet man ju att mat och häl­sa häng­er ihop. Det är till och med så att den störs­ta risk­fak­torn för att dö i för­tid i Sve­ri­ge är just då­li­ga mat­va­nor. Rätt mat kan un­der­lät­ta för krop­pen att hål­la en sta­bil vikt och mins­ka ris­ken att drab­bas av hjärt-kärl­sjuk­dom me­dan säm­re al­ter­na­tiv istäl­let kan öka ris­ken att drab­bas av can­cer.

Vad är bra mat, en­ligt dig?

– Jag skul­le sä­ga att oraf­fi­ne­rad, fi­ber­rik och växt­ba­se­rad mat är bra mat. Allt­så mat där all nä­ring finns kvar och som gö­der tjock­tar­mens go­da bak­te­ri­er. I mer spe­ci­fi­ka fall kan det va­ra kne­pi­ga­re att av­gö­ra om ett livs­me­del är bra, bra på vil­ket sätt och i för­hål­lan­de till vad? Till ex­em­pel är ci­tronvat­ten en bätt­re törs­t­släc­ka­re än light­läsk, men light­läsk är be­tyd­ligt bätt­re om man jäm­för med soc­ker­sö­tad läsk.

I din bok gör du upp med en hel rad gam­la hälso­my­ter och miss­upp­fatt­ning­ar. Det känns som att det finns väl­digt många.

– Ja, det gör det verk­li­gen! Män­ni­skan gil­lar be­rät­tel­ser och att få sa­ker pla­ce­ra­de i sam­man­hang, så en histo­ria om en per­son som bli­vit bo­tad från sin reu­ma­tism av ett ört­te fäs­ter bätt­re än en no­tis om en ve­ten­skap­lig studie som på­vi­sat mot­sat­sen. Ut­an att lå­ta allt­för kon­spi­ra­to­risk så är det ock­så så att häl­so­kost­in­du­strin i Sve­ri­ge är en mil­jar­d­in­du­stri som gyn­nas av att upp­rätt­hål­la den här ty­pen av myter. De

Som pri­vat­per­son kan det va­ra svårt att hål­la sig ob­jek­tiv när in­du­stri och mass­me­dia drar åt sam­ma håll.

he­jas i sin tur på av mass­me­dia som in­te är främ­man­de för att pub­li­ce­ra slag­kraf­ti­ga ru­bri­ker där re­se­ar­chen of­ta läm­nar en del öv­rigt att öns­ka. Som pri­vat­per­son kan det där­för va­ra svårt att hål­la sig ob­jek­tiv när in­du­stri och mass­me­dia drar åt sam­ma håll. Träf­far du of­ta på pa­ti­en­ter som snö­at in på nå­gon onö­dig häl­sotrend?

– Ef­tersom jag är lä­ka­re på ett la­bo­ra­to­ri­um kom­mer jag mest i kon­takt med pa­ti­en­ter­nas blod, men i min var­dag träf­far jag of­ta per­so­ner som ta­lar sig var­ma för oli­ka di­e­ter el­ler trend­livs­me­del. Al­la har en åsikt om mat och häl­sa och det är of­ta in­tres­sant att hö­ra hur de re­so­ne­rar.

Lär­de du dig nå­got nytt när du skrev boken?

– Jag lär­de mig väl­digt myc­ket, bå­de rent fak­ta­mäs­sigt men ock­så mer ge­ne­rellt. Jag ha­de till ex­em­pel ing­en aning om att man kun­de få köt­tal­ler­gi av ett fäs­ting­bett, el­ler att eko­lo­gis­ka ägg in­ne­hål­ler mer gif­ter än van­li­ga ägg. Se­dan blev det ock­så tyd­ligt att vi i Sve­ri­ge läg­ger all­de­les för myc­ket fokus på ka­lo­ri­er när vi istäl­let bor­de fo­ku­se­ra på ma­tens kva­li­tet. Finns det nå­got på­stå­en­de el­ler nå­gon te­o­ri som du om­vär­de­rat un­der ar­be­tets gång?

– In­nan jag gjort min re­se­arch ha­de jag fak­tiskt köpt på­stå­en­det om att ko­kos­ol­ja är ett häl­so­samt fett. Det kän­des in­tui­tivt att en växt­ba­se­rad ol­ja är nyt­tig, men så var visst in­te fal­let... Boken är full av härliga re­cept. Hur bör­ja­de ditt mat­lag­nings­in­tres­se?

– Mitt intresse lig­ger i att äta bra mat, men ty­värr är det in­te kom­bi­ne­rat med ett li­ka starkt intresse för mat­lag­ning. Där­för var det väl­digt vik­tig för mig när vi gjorde boken att re­cep­ten skul­le va­ra enk­la och gå snabbt att la­ga.

Vil­ket re­cept i boken la­gar du of­tast?

– Linscur­ryn la­ga­de jag så of­ta ett tag att jag var tvung­en att ta en pa­us, men till hös­ten är det nog dags igen. Mud ca­ken på svar­ta bö­nor har jag ock­så la­gat många gång­er, den blir all­tid li­ka god. Se­nast jag la­ga­de den gjorde den suc­cé på min bok­cir­kel!

Boken ” Mat, myt, ve­ten­skap – lä­ka­rens re­cept” ges ut av orsted­ts den au­gusti.

iber­boos­ta din fru­kost med det här un­der­ba­ra brö­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.