Soc­ker­kol­len

Så här av­slö­jar du en soc­ker­fäl­la.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

är dig in­gre­di­enskne­pet

Om soc­ker står högt upp el­ler ti­digt i in­ne­hålls­för­teck­ning­en in­ne­bär det att va­ran in­ne­hål­ler myc­ket soc­ker. Ingre­di­ens­lis­tan är all­tid i stor­leks­ord­ning. Se ock­så upp för pro­duk­ter där soc­ker i oli­ka for­mer re o er på era stäl­len i in­ne­hålls­för­teck­ning­en, det in­ne­bär att va­ran in­ne­hål­ler myc­ket soc­ker.

åll ut­kik e er nyc­kel­hå­let

Den klas­sis­ka nyc­kel­håls­märk­ning­en får ba­ra fin­nas på pro­du ter so in­ne­hål­ler li­te el­ler ing­et till­satt soc­ker.

ol­la in nam­nen

Kärt barn har många namn. Soc­ker kan ha en mängd oli­ka ru­bri­ce­ring­ar i mat­va­ror­nas in­ne­hålls­för­teck­ning­ar. Här är någ­ra av dem: Glu­kos, dex­tros, glu­kossi­rap, majs­si­rap, stär­kel­se­si­rap, fruk­tos, fruk­tos­si­rap, isoglu­kos, glu­kos-fruk­tos­si­rap, maltos, mal­todextrin, lak­tos.

Var kri­tisk

Pro­duk­ter mark­nads­förs of­ta med meningar som ”ut­an till­satt soc­ker”. Många gång­er är de dock myc­ket ri­ka på and­ra ty­per av soc­kerar­ter. Ki­ka på in­ne­hålls­för­teck­ning­en om du vill ve­ta.

den­ti­fi­e­ra dol­da soc­ker­bom­ber

Pro­duk­ter du in­te tror in­ne­hål­ler myc­ket soc­ker kan va­ra riktiga soc­ker­bom­ber. Någ­ra ex­em­pel r br d ing­or s a satt yog­hurt, smör­gå­spå­lägg, korv, taco­kryd­da och and­ra fär­di­ga så­ser.

ruk­tyog­hurt en lömsk lit en soc­ker­bov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.