I BACK­SPE­GELN

Att vil­ja gå ned i vikt ar en gam­mal öns­kan och me­to­der­na har va­ri­e­rat ge­nom aren.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Sent 1 7 0 0 -tal: So­da och ka­kor

Den vik­to­ri­ans­ka po­e­ten och hjär­tek­ros­sa­ren Lord

By­ron var värl­dens kanske förs­ta kän­dis­di­et-ikon. Han job­ba­de hårt för att od­la sin svår­mo­digt ble­ka och mag­ra look och tes­ta­de en rad oli­ka di­e­ter. En av hans mest kän­da me­to­der in­klu­de­ra­de ka­kor och so­da­vat­ten, plus po­ta­tis dränkt i vi­nä­ger. By­ron lär även ha bu­rit var­ma yl­leklä­der i hopp om att svet­tas ort ver­fl dig vikt.

Re­dan på den här ti­den oro­a­de man sig över hur osun­da ide­al skul­le på­ver­ka unga. Ef­tersom By­ron ha­de ett stort, kul­tu­rellt in­fly­tan­de lyf­tens frå­gan om hur skad­ligt hans ban­tan­de var för den ti­dens ung­dom.

1 6 0 0 -tal:

4 0 0 gram om da­gen En av värl­dens förs­ta best­sel­lers när vi snac­kar häl­so­och di­et­böc­ker var “The Art of Living Long”, skri­ven av den ita­li­ens­ka för­fat­ta­ren Lui­gi Cor­na­ro. Han fö­re­språ­ka­de en en­kel och åter­håll­sam låg­ka­lo­ri­kost, med en­dast cir­ka 400 gram mat om da­gen. Vin räk­na­des dock in­te in, här var han be­tyd­ligt mer ge­ne­rös. oken finns ort aran­de att kö­pa, i en om­ar­be­tad ver­sion från 1903.

1 9 5 0 -tal:

Slee­ping beauty

På te­mat ”när ing­et an­nat fun­kar”…

El­vis sägs ha va­rit ett fan av den här bi­sar­ra di­e­ten, som vis­ser­li­gen kan va­ra nå­got av en myt – det låter vi va­ra osagt.

Med hjälp av sömn­pil­ler so­ver du flera dygn i sträck i syf­te att in­te kun­na äta och där­med drop­pa ki­lon.

P oe­ten L ord B y ron j ob b ade hå rt p å sin mag ra, b le­ka look och inf lu era­de en g ene­ra­tion u ng a att g ö ra det­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.