Spring bort stres­sen

ShapeUp - - WORKOUT -

Den mest ef­fek­ti­va trä­nings­for­men mot stress är re­gel­bun­den löp­ning, en­ligt An­ders Han­sen, över­läka­re i psy­ki­a­tri och hjärn­fors­ka­re. Hans re­kom­men­da­tion är att springa i cir­ka 30 mi­nu­ter två till tre gång­er i vec­kan. Skön bonus? Du blir in­te ba­ra mind­re stres­sad, du blir li­te smar­ta­re ock­så (japp, det är fak­tiskt ve­ten­skap­ligt be­vi­sat).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.