. . .. ... SOM VILL FA BATTRE FLAS:

ShapeUp - - WORKOUT -

Här är ett 20-mi­nu­ters­pro­gram, in­klu­si­ve upp­värm­ning och ned­varv­ning. Du kan ut­fö­ra pas­set när du jog­gar, pro­me­ne­rar el­ler cyklar – på en crosstrai­ner el­ler rodd­ma­skin. Välj det som pas­sar dig bäst. Du kan na­tur­ligt­vis gö­ra pas­set än­nu läng­re om du vill, ge­nom att läg­ga in fler in­ter­val­ler.

Steg 1

Värm upp i minst 7 mi­nu­ter. Bör­ja med att pro­me­ne­ra och öka suc­ces­sivt far­ten. Om du or­kar, jog­ga i lugnt tem­po. Må­let är att bli varm och få igång blod­cir­ku­la­tio­nen och and­ning­en.

Steg 2

Öka far­ten för att på­bör­ja den förs­ta in­ter­val­len. Far­ten kan va­ra snabb gång, löp­ning el­ler sprint – be­ro­en­de på din kon­di­tions­ni­vå. Tem­pot bör dock va­ra så pass högt att du in­te kan hål­la i det allt för länge. För­sök hål­la sam­ma fart i 20 se­kun­der.

Steg 3

Sak­ta ner till sam­ma fart som un­der upp­värm­ning­en. Vi­la på det­ta sätt i 20 se­kun­der.

Steg 4

Öka far­ten igen och på­bör­ja näs­ta in­ter­vall. Gör nu des­sa tempoväx­ling­ar i 10 mi­nu­ter.

Steg 5

Var­va ner med minst 3 mi­nu­ters lugn pro­me­nad/ löp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.