Si­tups

ShapeUp - - WORKOUT -

Gör så här:

Lägg dig på plant un­der­lag med föt­ter­na i mar­ken.

Pla­ce­ra hän­der­na bakom hu­vu­det för att und­vi­ka att de hjäl­per till un­der öv­nings­ut­fö­ran­det.

Höj över­krop­pen mot un­der­krop­pen ge­nom att “crun­cha” mag­musk­ler­na.

Åter­gå se­dan till ut­gångs­po­si­tio­nen och upp­re­pa öv­ning­en.

Tänk på: Vill du hö­ja svå­rig­hets­gra­den och ska­pa mer mot­stånd kan du ad­de­ra en vikt mot bröst­korg el­ler bakom hu­vu­det.

Reps: 12 reps x 4 En klas­sisk öv­ning som låter mag­musk­ler­na ar­be­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.