Rygg­lyft

ShapeUp - - WORKOUT -

Grym öv­ning som stär­ker fram­förallt länd­ryg­gen och fak­tiskt he­la bak­si­dan.

Gör så här:

igg ned på mage, pla­ce­ra fing­rar­na vid tin­ning­ar­na och håll nac­ken i en ne­u­tral, rak po­si­tion.

Ak­ti­ve­ra musk­ler­na i rygg­slu­tet och lyft se­dan upp över­krop­pen sam­ti­digt som du för arm­na bak­åt och in mot krop­pen. För ned över­krop­pen och upp­re­pa rö­rel­sen.

Tänk på: Be­håll föt­ter­na i mar­ken ge­nom he­la rö­rel­sen. Reps: 15 x 3

B

A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.