Arm­häv­ning­ar

ShapeUp - - WORKOUT -

En öv­ning som går att gö­ra pre­cis över­allt, och som är per­fekt att slänga in på ditt ut­om­hus­pass.

Gör så här:

Har du va­nan och styr­kan att gö­ra arm­häv­ning­ar på föt­ter så pla­ce­rar du dig di­rekt i en plank­po­si­tion. Vill du bör­ja med att un­der­lät­ta öv­ning­en li­te är det bätt­re att ska­la ge­nom att pla­ce­ra hän­der­na på en bänk el­ler lik­nan­de, istäl­let för att gö­ra öv­ning­en på knä.

Se till att ax­lar­na in­te är spän­da up­pe vid öro­nen, se till att rul­la bak och att sän­ka dem in­nan du på­bör­jar öv­ning­en.

Håll krop­pen helt rak och sänk dig ned mot gol­vet för att se­dan pres­sa upp till start­po­si­tion.

Tänk på: Att hål­la nac­ken i en ne­u­tral po­si­tion, det vill sä­ga att nac­ken är som en för­läng­ning av rygg­ra­den. Und­vik att gö­ra det klas­sis­ka miss­ta­get att vri­da upp hu­vu­det och tit­ta fram­åt, el­ler att krö­ka ryg­gen och nac­ken och tit­ta ned på di­na föt­ter när du blir trött. Fäst blic­ken snett fram­åt.

Reps: 12 reps x 3

B

Vill du lä­ra dig att gö­ra arm­häv­ning­ar på föt­ter mås­te du ar­be­ta med krop­pen i den po­si­tio­nen, istäl­let för att gö­ra den på knä­na. A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.