Ax­el­press med stock

ShapeUp - - WORKOUT -

Ax­el­press är bra för att trä­na he­la över­krop­pen, och där det går ut­märkt att an­vän­da det mesta du kom­mer över som vikt.

Gör så här:

Lyft upp vik­ten från mar­ken med pla­ce­ra mot bröst­kor­gen. Spänn ma­gen or­dent­ligt och lyft vik­ten i en kon­trol­le­rad rö­rel­se tills du har ra­ka ar­mar. Sänk vik­ten mot bröst­korg och upp­re­pa.

Tänk på: Skjut bak hu­vu­det (ska­pa dig en or­dent­lig dub­bel­ha­ka!) så att vik­ten kan rö­ra sig i en rak rö­rel­se­ba­na och in­te i en bå­ge fram­för an­sik­tet.

Reps: 12 reps x 3

A

B

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.