Kom på en tjänst – och di­gi­ta­li­se­ra den

ShapeUp - - WHAT'S UP -

äl­so­värl­den hål­ler på att di­gi­ta­li­se­ras och fe­no­me­net di­gi­tal häl­sa kal­las he­alth tech. är finns for aran­de många luc­kor att fyl­la och peng­ar att tjä­na.

KÄN­DA DI­GI­TA­LA TJÄNS­TER som har nått sto­ra fram­gång­ar är till ex­em­pel den di­gi­ta­la vård­cen­tra­len Kry och trä­nings­tjäns­ten PT-on­li­ne. Här är det, i van­lig ord­ning när det gäl­ler att star­ta nå­got, din idé som är det vik­ti­gas­te och att den fyl­ler ett be­hov, det räc­ker in­te att tjäns­ten är di­gi­tal och att lös­ning­en tek­niskt stark.

Ma­til­da Lund­blad och hen­nes fru Fri­da Lund­blad träf­fa­de rätt när de ska­pa­de Urin­kol­len. Med hjälp av ett di­gi­talt fråge­for­mu­lär och en snabb läkar­be­döm­ning on­li­ne er­bju­der de kvin­nor möj­lig­he­ten att få re­cept för att be­hand­la urin­vägs­in­fek­tion. Pa­ti­en­ten scre­e­nas di­gi­talt, di­rekt på skär­men ut­an tids­bok­ning. Ut­i­från hur kvin­nan sva­rat på frå­gor­na får hon an­ting­en in­for­ma­tion el­ler di­a­gnos och vid be­hov re­cept di­rekt i mo­bi­len av en lä­ka­re.

– Det går rus­kigt fort och är rus­kigt effektivt sam­ti­digt som vi vär­nar om pa­ti­en­ter­na och har en väl­digt hög pa­ti­ent­sä­ker­het, sä­ger Ma­til­da Lund­blad, spe­ci­a­list i all­män­me­di­cin och ena hal­van av du­on bakom fö­re­ta­get.

Hon tror att nyc­keln till att tjäns­ten bli­vit så fram­gångs­rik är att de är per­so­ner som får sa­ker gjor­da och att de om­ger sig med and­ra “do­ers”.

– Själv­klart är det vik­tigt med stra­te­gi och att man gör rätt sa­ker men att man gör väl­digt myc­ket sa­ker och he­la ti­den hy­po­te­s­prö­var är än­nu vik­ti­ga­re. För oss var det ock­så vik­tigt att hål­la det en­kelt i bör­jan för att snabbt kom­ma igång och se­dan lä­ra oss på vägen, sam­ti­digt som vi he­la ti­den va­rit väl­digt må­na om vå­ra kun­der. Ju mer vi kan kom­mu­ni­ce­ra med dem, desto bätt­re blir vi.

aret atil­da och ri­da und­blad star­ta­de fö­re­ta­get rin­kol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.