Bli per­son­lig trä­na­re – m ed en nisch

ShapeUp - - WHAT'S UP -

r du ut­bil­dad trä­na­re ka din om­sätt­ning ge­nom att spe­ci­a­li­se­ra dig på nå­got som du brin­ner för.

OLGA RÖNNBERG, PER­SON­LIG trä­na­re och r at­ta­re till flera cker, som lgas mat och “Trä­ning för ny­bliv­na mam­mor”, hit­ta­de sitt kall när hon star­ta­de en bootcamp för mam­mor. Idén var att er­bju­da snabb och en­kel ut­om­hus­t­rä­nings­form för mam­mor. Hon är själv fem­barns­mam­ma och vil­le lä­ra and­ra hur man ska ta hand om sin kropp ef­ter för­loss­ning­en. Snart föd­des Mam­ma Fit­ness, ett di­gi­talt fö­re­tag som nu har vux­it till att sys­sel­sät­ta 25 trä­na­re och kostråd­gi­va­re. Tu­sen­tals kun­der nytt­jar de­ras tjäns­ter.

lga tror att ris­ten på ut­hål­lig­het är vad som sät­ter käp­par i hju­let för en stor ska­ra män­ni­skor med ent­re­pre­nörs­dröm­mar.

– Många or­kar in­te hål­la ut helt en­kelt, de trött­nar för snabbt. Du mås­te ha en fär­dig plan om vad det är för sorts av­tryck du vill läm­na och vil­ka sorts kun­der du vill hjäl­pa och job­ba med.

– Följ inga tren­der, de dör ut snabbt. Lyss­na ock­så på kun­den, men låt in­te kun­den sty­ra dig. De vill ha din hjälp och du bor­de kun­na ge den hjäl­pen, fort­sät­ter hon.

Du mås­te ha en fär­dig plan om vad det är för sorts av­tryck du vill läm­na och vil­ka sorts kun­der du vill hjäl­pa och job­ba med.

lga önn­berg hit­ta­de sitt kall i mam­ma­trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.