Plug­ga till nä­rings­fy­si­o­log

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Att ha ett ve­ten­skap­ligt för­håll­nings­sätt till kun­skap är vik­tigt och e er­frå­gat i häl­so­värl­den. En smart väg till att tjä­na peng­ar på ditt sto­ra häl­so­in­tres­se är att plug­ga.

LIN­DA BAK­K­MAN ÄR nä­rings­fy­si­o­log, dok­tor i me­di­cinsk ve­ten­skap och an­sva­rig för kost­tea­met vid Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mi­té vil­ket bland an­nat in­ne är att va­ra kostråd­gi­va­re r flera av ve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka id­rot­ta­re. I au­gusti är hon ak­tu­ell med boken “Ma­ten bakom re­sul­ta­ten”, med kun­skap, mo­ti­va­tion och re­cept för dig som trä­nar för att pre­ste­ra.

– Jag blev in­tres­se­rad av sam­ban­det mel­lan kost och pre­sta­tion när jag gick på id­rotts­gym­na­si­um. Trä­nings­re­sul­tat hand­lar ju in­te ba­ra om det vi gör på gym­met el­ler i spå­ret ut­an det vi gör där­e­mel­lan. m ag ve­tat det ag vet idag ha­de ag nog kun­nat häv­da mig bätt­re id­rotts­ligt, sä­ger Lin­da.

Hon plug­ga­de Nut­ri­tions­lin­jen vid Stock­holms Uni­ver­si­tet och där­ef­ter dok­to­re­ra­de hon på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Hon dis­pu­te­ra­de 2010 på en dok­tors­av­hand­ling om äm­nes­om­sätt­ning i musk­ler och hur den på­ver­kas av bland an­nat trä­ning, vikt och vikt­re­gle­ring.

För att lyc­kas in­om häl­so­seg­men­tet tror Lin­da Bak­k­man att det är vik­tigt att ha ett ve­ten­skap­ligt för­håll­nings­sätt till kun­skap ge­ne­rellt, i hen­nes fall hand­lar det om id­rott­s­nut­ri­tion.

et finns många s älvut­nämn­da e per­ter och för­stå­sig­på­a­re som ser gär­na vill över­fö­ra si­na eg­na er­fa­ren­he­ter el­ler ge ge­ne­rel­la rikt­lin­jer ut­an att kän­na till de spe­ci­fi­ka nä­rings­mäs­si­ga ut­ma­ning­ar man står in­för som eli­tid­rot­ta­re. Se­dan mås­te du kun­na id­rott och du mås­te såklart ha ett ge­nu­int intresse.

– Mi­na bäs­ta tips är där­för att num­mer ett, skaf­fa dig en aka­de­misk ut­bild­ning och två, att bör­ja job­ba in­om föreningar och mot id­rot­ta­re så att du får myc­ket er aren­het av id­rott. et finns inga gen­vä­gar r en eli­tid­rot­ta­re och det gäl­ler nog de fles­ta av oss som finns runt om­kring dem ock­så.

in­da ak­k­man job­bar med sitt sto­ra intresse sam­ban­det mel­lan kost och pre­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.