Tänk ut nå­got som är sjukt gott – och erb jud en h äl­so­ver­sion

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Vil­ket är ditt ab­so­lu­ta fa­vo­rit­snacks Går det att lan­se­ra en ny g häl­so­ver­sion av det m du har en till­räck­ligt bra idé kan du va­ra på god väg att tjä­na sto­ra peng­ar.

GRUNDAREN OCH ENTREPRENÖREN bakom Lo­hi­lo Pro­te­in­glass, Don­nie SC Ly­go­nis, kom på idén att ska­pa en pro­te­in­glass ef­ter ett trä­nings­pass när han var su­gen på nå­got gott och nyt­tigt. Nu­me­ra säljs glas­sen på bland an­nat Hem­köp, Ica, Coop och Wil­lys.

– För att lyc­kas med en af­färsidé krävs själv­klart en bra grund. En ex­tremt bra pro­dukt skil­jer sig från al­la and­ra pro­duk­ter. Ge­nom att bli proffs in­om sin gen­re och som för oss, ge­nom lång och ge­di­gen er­fa­ren­het in­om bå­de glass- och trä­nings­bran­schen, har man en bra och vik­tig grund, sä­ger Pau­li­ne Svo­ro­no, mark­nads­an­sva­rig på Lo­hi­lo Pro­te­in­glass.

– Det som får en att lyc­kas på sikt an­ser vi är bland an­nat driv, vil­ja och rätt kom­pe­tens på rätt stäl­le. Vi har lyc­kats ge­nom en rik­tigt bra pro­dukt och en­ga­ge­ra­de, kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re, av­slu­tar hon.

ohi­lo-tea­met lyc­ka­des med sin ny ga pro­te­in­glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.