et mås­te fin­nas tid för god mat och vin ock­så"

par­pro­fi­len et­ra ånstr m me­nar att al­la fi ar ett ma­ra­ton och att det a so­lut vik­ti­gas­te är att ha ro­ligt. Vi snac­kar pre­sta­tions­ång­est, upp­ladd­ning och lö­par­lyc­ka.

ShapeUp - - DU & LIVET - av Ka­rin Nordin f ot o Em­ma Shevt­zoff

Var­för tror du att din blogg bli­vit en så­dan suc­cé?

– För att jag är en helt van­lig män­ni­ska som vi­sar att det visst går att bli lö­pa­re. Tuf­fa ut­ma­ning­ar som ett ma­ra­ton är ab­so­lut nå­got som al­la kla­rar av, ba­ra man ger det tid och tå­la­mod. Dess­utom vå­gar jag va­ra per­son­lig och vä­ver in hän­del­ser ur mitt liv i mi­na tex­ter.

Vill du be­rät­ta li­te hur blog­gen har för­änd­rats, från pre­sta­tions­fo­kus med siff­ror och kur­vor till mer in­spi­ra­tion och mju­ka vär­den?

– I bör­jan var det här med ti­der, kur­vor och snitt­far­ter det jag trod­de att folk var in­tres­se­ra­de av. Men ju mer jag höll på med löp­ning, desto mer kän­de jag att jak­ten på snab­ba ti­der ska­pa­de ett mot­stånd mot sporten jag ju äls­ka­de. Till slut var det in­te ro­ligt att ge sig ut och springa läng­re och då be­stäm­de jag mig för att dra i hand­brom­sen och by­ta fokus. Löp­ning för mig är en av pus­sel­bi­tar­na i ett gott liv, men det finns många and­ra bi­tar som ock­så mås­te få plats. Det mås­te fin­nas tid för god mat, vin och häng med ic­ke-spring­an­de vänner ock­så.

Många känner ett mot­stånd in­för löp­ning. Hur ska man kom­ma över den där trös­keln?

– Num­mer ett är att ald­rig jäm­fö­ra sig med and­ra. Det tror jag är väl­digt van­ligt, att man kol­lar in hur fort el­ler långt and­ra spring­er och så känner man sig un­der­läg­sen. Och så strun­tar man i det, för att det känns för job­bigt. Mitt tips: ta det lugnt! Man mås­te in­te flå­sa, det går ut­märkt att luf­sa fram och var­va med gång.

Hur gick det till när du fast­na­de för löp­ning?

– Jag har­va­de på i någ­ra må­na­der in­nan jag un­der ett snab­ba­re pass plöts­ligt upp­lev­de det som and­ra kal­lar run­ner's high. Jag kän­de att jag svä­va­de ovan­för mar­ken och löp­ning­en gick så lätt, så lätt. Den upp­le­vel­sen hör såklart in­te till van­lig­he­ter­na för mig, men den vi­sa­de att så här kan löp­ning­en kän­nas. Och oav­sett hur tungt och job­bigt det kan va­ra så har jag ald­rig ång­rat ett pass. Jag märk­te hur har­mo­nisk och glad jag blev av att springa.

Många trä­nar in­för lopp nu. Hur lad­dar du da­gen in­nan?

– Om det är ett läng­re lopp så bru­kar jag för­sö­ka få in li­te ex­tra kol­hyd­ra­ter i ma­ten, men ing­et överdrivet. Man drar ju ner på trä­ning­en in­för ett tuf­fa­re lopp, så äter man som van­ligt kom­mer det än­då att bli en sorts ladd­ning ut­an att man be­hö­ver prop­pa i sig pas­ta så det kom­mer ut spaghet­ti ur öro­nen. Dess­utom dric­ker jag sport­dryck ut­spritt över da­gen i två till tre da­gar fö­re lop­pet och är ex­tra no­ga med att få or­dent­ligt med sömn.

Vil­ken är det van­li­gas­te ny­bör­jar­mis­sen vi gör när vi ska springa lopp för förs­ta gång­en?

– Att man tar på sig för myc­ket klä­der och går ut för hårt! Vad gäl­ler kläd­seln så är tum­re­geln att man ska fry­sa li­te i star­ten, du kom­mer snabbt job­ba dig varm. Och vad gäl­ler tem­pot så kol­la kloc­kan ex­tra no­ga i bör­jan. Låt dig in­te dras med i den all­män­na rus­ning­en ef­ter start, ut­an håll dig till din plan. Spring­er du smart kom­mer du tids nog att kun­na springa för­bi många tröt­ta lö­pa­re.

Hur trä­nar du utö­ver löp­ning­en?

– Styr­ke­trä­ning en till två gång­er i vec­kan med fokus på mage, rygg och spänst. Fokus just nu är att kla­ra en så kal­lad chin, in­te helt lätt har jag märkt!

Har ditt trä­nings­fo­kus för­änd­rats se­dan du blev mam­ma?

– Ja, ab­so­lut. Jag är in­te li­ka het­sig läng­re ut­an upp­skat­tar bå­de de tuf­fa­re och de lug­na­re pas­sen. Och jag bry­ter in­te läng­re ihop om jag in­te per­sar på var­je lopp, det finns vik­ti­ga­re sa­ker i li­vet än löp­ning ju.

Vad gäl­ler kläd­seln så är tum­re­geln att man ska fry­sa li­te i star­ten, du kom­mer snabbt job­ba dig varm.

Följ Pet­ra på Instagram: @ma­ra­ton­pet­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.