On­nel­li­suus­teo­ria

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Forside - Da­niel Ben­nett, toi­mit­ta­ja

Al­bert Eins­tein tun­ne­taan eh­kä par­hai­ten suh­teel­li­suus­teo­rias­taan, mut­ta si­nul­le ja mi­nul­le hä­nen on­nel­li­suus­teo­rian­sa saat­taa ol­la hyö­dyl­li­sem­pi. Käy­des­sään To­kios­sa vuon­na 1922 Eins­tein raa­pus­ti aja­tuk­si­aan on­nel­li­suu­des­ta ho­tel­lin pa­pe­ri­la­pul­le. Vii­me vuon­na lap­pu myy­tiin kä­sit­tä­mät­tö­mään 1,3 mil­joo­nan eu­ron hin­taan. (Ku­ka sa­noo, et­tei ra­hal­la saa on­nea?!)

Mut­ta mit­kä hä­nen vii­sau­ten­sa oli­vat niin ar­vok­kai­ta? ”Rau­hal­li­nen ja vaa­ti­ma­ton elä­mä tuo enem­män on­nea kuin me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lu ja sii­tä ai­heu­tu­va jat­ku­va le­vot­to­muus.”

Vii­sai­ta sa­no­ja, kyl­lä. Mel­kein sa­ta vuot­ta myö­hem­min tut­ki­mus pal­jas­taa, mik­si rau­hal­li­nen ja vaa­ti­ma­ton elä­mä to­si­aan vie on­neen. Täs­sä eri­kois­jul­kai­sus­sa asian­tun­ti­jat ker­to­vat elä­män­ta­van ja mie­lia­lan vah­vas­ta yh­tey­des­tä, sii­tä, mi­ten kau­pun­git vai­kut­ta­vat mie­len­ter­vey­teen, kuin­ka bak­tee­rit muut­ta­vat tun­tei­tam­me, mik­si ki­pu on jos­kus hy­väs­tä ja mi­ten so­si­aa­li­nen me­dia voi teh­dä meis­tä on­net­to­mia.

Asian­tun­ti­jat pal­jas­ta­vat myös on­nel­li­suus­tut­ki­mus­ten tu­lok­sia – mi­hin kan­nat­taa käyt­tää ra­haa, jos ta­voit­te­lee on­nel­li­suut­ta, mi­ten tor­jua kaa­mos­ma­sen­nus, se­lät­tää stres­si, ”hyg­geil­lä” ko­to­na, sel­viy­tyä ma­sen­nuk­ses­ta, löy­tää si­säi­nen rau­ha ja tans­sah­del­la on­neen.

Li­säk­si si­vul­la 12 sel­vi­ää, mis­tä löy­ty­vät maa­il­man on­nel­li­sim­mat ih­mi­set ja maat… (Eins­tein näyt­ti ol­leen oi­keil­la jäl­jil­lä asues­saan suu­rim­man osan elä­mäs­tään Sveit­sis­sä – kat­so si­vu 24.) Nau­ti!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.