Maa­il­man on­nel­li­sim­mat maat

Ra­hal­la näyt­tää saa­van on­nea – tie­tys­sä mää­rin...

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Sisällys -

Kar­tas­ta nä­kyy, et­tä mo­net maa­il­man köy­him­mis­tä mais­ta ovat myös vä­hi­ten on­nel­li­sia.

Sies­tois­sa ja fies­tois­sa täy­tyy kui­ten­kin ol­la jo­tain hy­vää, kos­ka jois­sa­kin suh­teel­li­sen köy­his­sä La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mais­sa ol­laan yh­tä on­nel­li­sia kuin muu­al­la. Yh­dys­val­lat on vuo­si­kym­me­nes­sä lui­su­nut kol­man­nel­ta si­jal­ta 18., ja syyk­si ar­vel­laan huo­no­ne­vaa so­si­aa­lis­ta tu­kea se­kä kas­va­vaa eriar­voi­suut­ta ja kor­rup­tio­ta. USA si­joit­tuu sil­ti kor­keam­mal­le kuin Iso-Bri­tan­nia, jo­ka on si­jal­la 19.

VÄRIKOODITIt­sear­vioi­dut ar­vo­sa­nat, jois­sa 0 on huo­noin mah­dol­li­nen elä­mä ja 10 pa­ras.FAKTAMaa­il­man­laa­jui­sen taan­tu­man jäl­keen on­nel­li­suus­lu­vut muut­tui­vat eni­ten Ve­nezue­las­sa (-2,2)ja To­gos­sa (+1,2).FAKTAUu­dem­mat EU-maattun­tu­vat ole­van vä­hem­män on­nel­li­sia kuin van­hem­matjä­sen­val­tiot, lu­kuun ot­ta­mat­ta Kreik­kaa (si­jal­la 79), jos­sa kär­si­täänyhä run­saas­ta työt­tö­myy­des­tä.FAKTATyy­ty­mät­tö­min maa Eu­roo­pas­sa on Uk­rai­na (si­jal­la 138), jo­ka toi­puu edel­leen Kri­min liit­tä­mi­ses­tä Ve­nä­jään vuon­na 2014.FAKTAMaa­il­man on­net­to­mim­mat maat si­jait­se­vat pää­asias­sa Sa­ha­ran ete­lä­puo­li­ses­sa Af­ri­kas­sa – Ete­lä-Su­dan, Kes­ki-Af­ri­kan ta­sa­val­ta ja Bu­run­di ovat kol­me vä­hi­ten on­nel­lis­ta maa­taAf­ri­kan man­te­reel­la.

FAKTASyy­ria (si­jal­la 150) ja Je­men (si­jal­la 152) ovat on­net­to­mim­mat maat Lä­hi-idäs­sä – mo­lem­mis­sa kär­si­tään yhä si­säl­lis­so­das­ta.FAKTAKii­na­lai­set ei­vät ole on­nel­li­sem­pia tai on­net­to­mam­piakuin 25 vuot­ta sit­ten, vaik­ka BKT onvii­sin­ker­tais­tu­nut.FAKTATaiwan, si­jal­la 26, on Aasian on­nel­li­sin maa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.