Mik­si ki­pu te­kee on­nel­li­sem­mak­si

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Sisällys - HAASTATTELU: JAMES LLOYD

Yleen­sä ki­pua väl­tel­lään – meil­lä on ta­pa­na rin­nas­taa on­nel­li­suus hy­vään oloon. Uu­des­sa kir­jas­saan psy­ko­lo­gi Brock Bas­tian väit­tää kui­ten­kin, et­tä ki­pu saat­taa­kin ol­la

tyy­dyt­tä­vän elä­män sa­lai­nen ai­ne­so­sa.

Pää­aja­tuk­se­na kir­jas­sa­si on, et­tä tar­vit­sem­me jon­kin­lais­ta ki­pua elä­määm­me...

On­nel­li­suus on län­si­mai­sen kult­tuu­rin kes­kiös­sä, ja mo­nil­le si­tä ta­voit­te­le­vil­le se on tär­keä pää­mää­rä elä­mäs­sä. Em­me voi kui­ten­kaan ol­la ikui­ses­ti on­nel­li­sia. Aja­tus on it­se asias­sa täy­sin ba­naa­li. Tar­vit­sem­me tus­kal­li­sia, kiel­tei­siä ko­ke­muk­sia tie­tääk­sem­me, mi­tä on­nel­li­suus on – ne tuo­vat elä­määm­me sel­keyt­tä ja mer­ki­tys­tä. Mei­dän pi­tää hy­väk­syä kiel­tei­set asiat, sen si­jaan et­tä yrit­täi­sim­me lää­ki­tä tai hä­vit­tää nii­tä.

Ha­luam­me yleen­sä pääs­tä eroon ki­vus­ta. Mi­tä hait­taa ki­vun kar­kot­ta­mi­ses­ta on?

Olem­me tai­ta­via ke­hit­tä­mään sär­ky­lääk­kei­tä hal­li­tak­sem­me ki­pua, ja teol­li­suus­mais­sa elä­vät ovat tyy­ty­väi­sem­piä kuin kos­kaan, ai­na­kin fyy­si­ses­sä mie­les­sä. Mut­ta elä­mäm­me on käy­mäs­sä lii­an mu­ka­vak­si. Ky­kym­me sel­viy­tyä epä­mu­ka­vuu­des­ta heik­ke­nee, ja vä­lil­lä meis­tä tun­tuu, et­tei mei­dän pi­täi­si jou­tua kär­si­mään ki­pua lain­kaan. Tut­ki­mus on osoit­ta­nut, et­tä ki­pu­lääk­kei­den ot­ta­mi­nen vä­hen­tää kiel­teis­ten ko­ke­mus­ten li­säk­si myös myön­tei­siä ko­ke­muk­sia. Näyt­tää sil­tä, et­tä ki­vun tur­rut­ta­mi­nen tur­rut­taa myös mie­li­hy­vää.

Tar­vit­sem­me elä­määm­me vas­ta­koh­tia. Nau­tim­me lo­mas­ta, jos olem­me teh­neet töi­tä sen eteen. Ruo­ka mais­tuu eri­tyi­sen hy­väl­tä pa­ti­koin­nin jäl­keen. Ikä­vien ja vai­kei­den

ko­ke­mus­ten myö­tä ky­kym­me naut­tia elä­mäs­tä kas­vaa. Sil­ti yh­teis­kun­nal­lam­me on ta­pa­na alen­taa kiel­teis­ten ko­ke­mus­ten ar­voa. Mel­bour­nen yli­opis­tos­sa te­ke­mäm­me tut­ki­mus osoit­ti, et­tä elä­mi­nen sel­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jo­ka odot­taa mei­dän ole­van ko­ko ajan on­nel­li­sia, syn­nyt­tää it­se asias­sa ma­sen­nus­ta. Yh­des­sä tut­ki­muk­ses­sa koe­hen­ki­löt pi­ti­vät päi­vä­kir­jaa yli kuu­kau­den ajan, ja sii­nä kä­vi il­mi, et­tä kes­kei­sin syy ma­sen­nusoi­rei­siin oli­vat yh­teis­kun­nal­li­set odo­tuk­set.

Mi­tä hyö­tyä ki­vus­ta on?

Tie­ten­kin sil­lä on fyy­si­nen funk­tio, se käs­kee mei­dän ot­taa kä­tem­me pois kuu­mal­ta le­vyl­tä, mut­ta sii­tä on myös psy­ko­lo­gis­ta hyö­tyä. Se esi­mer­kik­si kan­nus­taa mei­tä ajat­te­le­maan mui­ta. Vuon­na 2011, kun tut­kin tä­tä ai­het­ta, Bris­ba­nes­sa oli val­ta­via tul­via ja 55 000 ih­mis­tä läh­ti aut­ta­maan jäl­ki­sii­vouk­ses­sa.

Ki­pu siis he­rät­tää myös an­te­liai­suu­tem­me?

Noin vuot­ta en­nen kuin ALS-jää­ve­si­haas­te le­vi­si ku­lo­val­kean ta­voin in­ter­ne­tis­sä vuon­na 2014, erääs­sä tut­ki­muk­ses­sa kä­vi il­mi, et­tä ih­mi­set oli­vat val­mii­ta lah­joit­ta­maan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen enem­män, jos he oli­vat upot­ta­neet kä­ten­sä jää­kyl­mään ve­teen. Ai­van kuin ki­pu oli­si an­ta­nut lah­joit­ta­mi­sel­le enem­män mer­ki­tys­tä. Jää­ve­si­haas­te tus­kin oli­si on­nis­tu­nut yh­tä hy­vin, jos ih­mi­set oli­si­vat hei­tel­leet pääl­leen kon­fet­tia. Li­säk­si ki­pu te­kee meis­tä sit­keäm­piä. Tut­ki­mus osoit­taa, et­tä mi­tä enem­män elä­mä mei­tä koet­te­lee, si­tä pa­rem­min me sii­tä sel­viy­dym­me.

Entä kroo­ni­nen ki­pu – ei­hän se voi iki­nä ol­la hy­vä asia?

Ei, en iki­nä ha­luai­si väit­tää, et­tä kroo­ni­ses­ta ki­vus­ta kär­si­vän pi­täi­si ol­la kii­tol­li­nen ko­ke­muk­sis­taan. Bri­tish Pain Socie­ty kut­sui mi­nut pu­hu­maan kroo­nis­ta ki­pua hoi­ta­vil­le lää­kä­reil­le, ja olin hiu­kan huo­lis­sa­ni sii­tä, mi­ten vies­ti­ni vä­lit­tyi­si. Kuu­li­jat oli­vat kui­ten­kin hy­vin kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mi­ten laa­jem­pi nä­kö­kul­ma voi­si tar­jo­ta ih­mi­sil­le työ­ka­lu­ja ki­vun sie­tä­mi­seen. Kroo­ni­sis­sa­kin ta­pauk­sis­sa ki­vul­la voi jos­kus ol­la myös myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia.

Mi­ten aja­tuk­sia­si käy­tän­nös­sä?

voi­daan

to­teut­taa

En­sin­nä­kään mei­dän ei pi­dä kiel­tää kiel­tei­siä ko­ke­muk­siam­me. Jos­kus elä­mä mät­tää – epä­on­nis­tu­mi­sia sat­tuu. Seuraavaksi pi­tää ym­mär­tää, mi­tä ko­ke­muk­set voi­vat meil­le tar­jo­ta. Em­me juok­se ma­ra­to­nia mie­li­hy­vän, vaan ki­vun ta­kia. Ten­tin lä­päi­se­mi­ses­tä ei ole iloa il­man epä­on­nis­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta. Lo­puk­si mei­dän täy­tyy hy­väk­syä ko­ke­muk­set ja ot­taa ne omik­sem­me. En tar­koi­ta, et­tä mei­dän pi­täi­si teh­dä it­sel­lem­me pa­haa – ki­pu ei ole sa­ma asia kuin pa­ha. Sii­tä, kun koet­te­lem­me it­seäm­me ja otam­me ris­ke­jä, seu­raa kui­ten­kin pal­jon hy­vää. Se on tie mer­ki­tyk­sel­li­seen elä­mään.

Ikä­vien ja vai­kei­den ko­ke­mus­ten myö­tä ky­kym­me

naut­tia elä­mäs­tä kas­vaa.

Brock Bas­tia­nin mie­les­tä ALS-jää­ve­si­haas­teen ai­heut­ta­ma ki­pu sii­vit­ti haas­teen me­nes­tyk­seen.

Brock Bas­tian on Mel­bour­nen yli­opis­ton Psy­ko­lo­gian lai­tok­sen pro­fes­so­ri ja kir­joit­ta­nut kir­jan The Ot­her Si­de of Hap­pi­ness: Emb­racing a Mo­re Fear­less Ap­proach to Li­ving.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.