...JA ENTÄ NYT?

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Silmien Avaaja -

Tun­net­ko syyl­li­syyt­tä? Se on ym­mär­ret­tä­vää. Nä­mä ku­vat he­rät­tä­vät pal­jon kiel­tei­siä tun­tei­ta. Se joh­tuu sii­tä, et­tä tie­däm­me eläin­ten kär­si­vän ih­mi­sen te­ko­jen täh­den, on se sit­ten suo­raa seu­raus­ta sa­la­met­säs­tyk­ses­tä tai luon­non­va­ro­ja tuh­lai­le­vas­ta elä­män­ta­vas­tam­me – il­maan pum­pa­taan kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja, jot­ka läm­mit­tä­vät maa­pal­loa, tai luon­toa ros­ka­taan.

Syyl­li­syys on hy­vin in­hi­mil­li­nen tun­ne, ja se te­kee meis­tä sel­väs­ti on­net­to­mia – tut­ki­mus­ten mu­kaan se on ma­sen­nuk­sen avain­te­ki­jä. Hy­vää on se, et­tä tut­ki­joi­den mu­kaan se myös edis­tää so­si­aa­lis­ta toi­min­taa – se saa mei­dät te­ke­mään jo­tain hy­vää. Mi­tä nä­mä ku­vat siis ke­hot­ta­vat si­nua te­ke­mään – tai ole­maan te­ke­mät­tä?

TÄ­MÄ SI­VU: Lie­mi­kil­pi­kon­na luu­lee muo­vi­pus­sia me­duusak­si. Maa­il­man me­ris­sä kel­luu ar­viol­ta 300 000 ton­nia (vas­taa 1 500

si­ni­va­laan pai­noa) muo­via. VIEREINEN SI­VU: (myö­tä­päi­vään yl­hääl­tä):

Me­ri­sor­sa (mus­ta­lin­tu) on pe­las­tet­tu Pemb­ro­kes­hi­res­sa Wa­le­sis­sa öl­jy­tank­ke­rin las­tin vuo­det­tua me­reen; maa­il­man­laa­jui­nen läm­pe­ne­mi­nen su­lat­taa na­pa­jää­tä ja pa­kot­taa jää­kar­hut ka­las­ta­maan yhä lä­hem­pä­nä ih­mi­sa­su­tus­ta; vil­le­jä tii­ke­rei­tä on vain noin 4 000, ja sil­ti nii­tä met­säs­te­tään

ja myy­dään pi­meil­lä mark­ki­noil­la; aseis­tau­tu­neet var­ti­jat suo­je­le­vat yh­tä enää

kol­mes­ta ää­rim­mäi­sen uha­na­lai­ses­ta zai­ren­le­veä­huu­li­sar­vi­kuo­no­yk­si­lös­tä; api­na

esiin­tyy He­na­nin maa­kun­nas­sa Kii­nas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.