TUN­NE MAHANPOHJASSA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Opas Onnellisuuteen -

Pre­bioo­tit ovat ai­nei­ta, joi­ta eli­mis­töm­me ei ky­ke­ne su­lat­ta­maan, mut­ta joi­den us­ko­taan edis­tä­vän suo­lis­ton "hy­vää" bak­tee­ri­kan­taa. Pre­bioot­te­ja on luon­tai­ses­ti jois­sa­kin ra­vin­toai­neis­sa, ja nii­hin kuu­lu­vat hii­li­hy­draa­tit, ku­ten fruk­too­li­go­sak­ka­ri­dit, ga­lak­to-oli­go­sak­ka­ri­dit ja inu­lii­ni.

Pro­bioo­tit ovat elä­viä mik­ro­be­ja, joil­la us­ko­taan ole­van ter­veys­vai­ku­tuk­sia. Nii­tä nau­ti­taan yleen­sä nes­te­mäi­si­nä juo­mi­na, ju­gurt­tei­na tai tab­let­tei­na. Tut­ki­tuim­piin pro­bioot­tei­hin kuu­lu­vat Lac­to­bacil­lus ja Bi­fi­do­bac­te­rium.

Kul­la­kin pro­bioot­ti­la­jil­la on omat ter­veys­vai­ku­tuk­sen­sa, ja eri tuot­teet si­säl­tä­vät eri bak­tee­ri­la­je­ja. EU-alu­eel­la kau­pal­li­sis­sa tuot­teis­sa ei saa käyt­tää ”pro­bioot­ti”-sa­naa, kos­ka tuot­tei­den ter­veys­vai­ku­tuk­sia ei ole to­dis­tet­tu, mut­ta val­mis­ta­jat saa­vat il­moit­taa, mi­tä bak­tee­ri­la­je­ja val­mis­te si­säl­tää.

Mark­ki­na­tut­ki­mus­yri­tys BCC Re­searc­hin mu­kaan pro­bioot­ti­tuot­tei­den maa­il­man­mark­ki­noi­den odo­te­taan kas­va­van noin 29,5 mil­jar­diin eu­roon tä­nä vuon­na.

Pro­bioo­teil­la ja pre­bioo­teil­la ole­te­taan ole­van ter­veys­vai­ku­tuk­sia. Mut­ta mi­ten nä­mä bioo­tit eroa­vat toi­sis­taan?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.