OSTA NYT, KÄYTÄ MYÖ­HEM­MIN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Mer­ki­tys­tä ei ole vain sil­lä, mi­tä os­tat, vaan mi­ten os­tat. On ai­na hou­kut­te­le­vaa vin­gaut­taa kort­tia kau­pas­sa tai vie­dä uusi tuo­te ko­tiin tä­nään ja mak­saa se myö­hem­min kuu­kausie­ris­sä. Mut­ta vel­ka ve­rot­taa on­nel­li­suu­den­tun­net­ta sel­väs­ti. Yli 2 000 hen­ki­löä kä­sit­tä­nees­sä tut­ki­muk­ses­saan Shef­fiel­din yli­opis­ton tut­ki­jat to­te­si­vat, et­tä ih­mi­set, joil­la oli va­kuu­de­ton­ta vel­kaa, oli­vat sel­väs­ti on­net­to­mam­pia kuin ve­lat­to­mat.

Me suo­sim­me mak­su­jen jak­sot­ta­mis­ta, kos­ka pie­nem­pien sum­mien mak­sa­mi­nen tun­tuu vais­to­mai­ses­ti pa­rem­mal­ta. Neu­roe­ko­no­mis­tien mu­kaan yri­täm­me kui­ten­kin väl­tel­lä ”mak­sa­mi­sen tus­kaa”. Stan­for­din yli­opis­ton tut­ki­jat ha­vait­si­vat, et­tä mag­neet­ti­ku­vaus­lait­tees­sa ol­lei­den asiak­kai­den ai­vois­sa ta­pah­tui var­paan lyö­mis­tä vas­taa­vaa toi­min­taa, kun heil­le näy­tet­tiin kal­lis tuo­te. Mut­ta niin kur­jal­ta kuin he­ti mak­sa­mi­nen voi­kin tun­tua, vel­kaan­tu­mi­sen vält­te­le­mi­nen vie koh­ti on­nea.

Vaik­ka mak­sa­mis­ta ei kan­na­ta­kaan vii­vyt­tää, ku­lut­ta­mi­sen lyk­kää­mi­nen voi voi­mis­taa on­nea, kos­ka eh­dim­me naut­tia odot­ta­mi­sen ilos­ta. Kun alan­ko­maa­lai­sen Bre­dan yli­opis­ton tut­ki­jat seu­ra­si­vat yli 1 000 lo­mai­li­jan on­nel­li­suut­ta lo­maa edel­tä­vi­nä ja si­tä seu­raa­vi­na viik­koi­na, he ha­vait­si­vat, et­tä ih­mi­set ko­ki­vat isoim­man mie­lia­lan ko­hoa­mi­sen en­nen mat­kal­le­läh­töä. Miel­lyt­tä­vän ko­ke­muk­sen muis­te­le­mi­nen voi teh­dä on­nel­li­sek­si, mut­ta sen odot­ta­mi­nen on vie­lä pa­rem­paa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.