KESÄMASENNUS: sa­ma päin­vas­toin

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Jot­kut ih­mi­set ei­vät kär­si ma­sen­nuk­ses­ta, kun on pi­me­ää, vaan kun on au­rin­kois­ta.

Ar­viol­ta 5–10 pro­sent­tia vuo­den­ai­ka­ma­sen­nuk­ses­ta kär­si­vis­tä ma­sen­tuu ke­säl­lä. He ma­sen­tu­vat ke­vääl­lä ja ke­säl­lä, kun päi­vät läm­pe­ne­vät, kir­kas­tu­vat ja pi­te­ne­vät. Päi­vän­ta­saa­jan lie­peil­lä si­jait­se­vis­sa mais­sa kesämasennus on yleis­tä ver­rat­tu­na kaamosmasennukseen, kos­ka jäl­kim­mäi­nen on har­vi­nais­ta alueil­la, mis­sä on va­loi­saa pit­kään lä­pi vuo­den. Ke­sä­ma­sen­nuk­ses­ta kär­si­vät ovat ruo­ka­ha­lut­to­mia ja rau­hat­to­mia – ei­vät une­liai­ta ja apei­ta, ku­ten mo­net kaa­mos­ma­sen­nuk­ses­ta kär­si­vät.

”Kesämasennus on pal­jon tuo­reem­pi il­miö, jo­ka vai­kut­taa suh­teel­li­ses­ti har­vem­piin ih­mi­siin, jo­ten em­me tie­dä sii­tä vie­lä pal­jon”, toh­to­ri Na­tas­ha Bij­la­ni sa­noo. ”Se saat­taa liit­tyä läm­mön ai­heut­ta­maan stres­siin.”

Jot­kut psy­kiat­rit us­ko­vat, et­tä ke­sä­ma­sen­nuk­sen ai­heut­ta­ma le­vot­to­muus voi lau­kais­ta it­se­tu­ho- tai it­se­mur­ha­vie­tin. Vuon­na 2014 JAMA psyc­hiat­ry -leh­des­sä jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tiin kuo­lin­ti­las­to­ja ja sää­tie­to­ja 40 vuo­den ajal­ta Itä­val­las­sa. Tut­ki­muk­ses­sa kä­vi il­mi, et­tä it­se­mur­hia oli teh­ty enem­män, kun ky­sei­se­nä ja si­tä edel­tä­vä­nä kym­me­ne­nä päi­vä­nä oli ol­lut au­rin­koi­sem­paa. Kah­den au­rin­koi­sen vii­kon jäl­keen it­se­mur­ha­lu­vut kui­ten­kin las­ki­vat. Asi­aa ei pi­dä pais­tu­tel­la lii­kaa, sil­lä ma­sen­nuk­seen ja it­se­mur­haan joh­ta­vat te­ki­jät ovat mo­ni­nai­set, mut­ta va­lon mää­rän ja mie­len­ter­vey­den yh­teys on kiin­nos­ta­va.

Ku­ten kaa­mos­ma­sen­nuk­ses­sa­kin, diag­noo­si ja hoi­to ovat avai­na­se­mas­sa oi­rei­den nu­jer­ta­mi­ses­sa. ”Au­rin­gon­va­lol­le al­tis­tu­mi­sen vä­hen­tä­mi­nen ja it­sen­sä vii­len­tä­mi­nen ui­mal­la se­kä il­mas­toin­ti tai kyl­mät kyl­vyt voi­vat hel­pot­taa oi­rei­ta”, toh­to­ri Bij­la­ni sa­noo.

YLLÄ: Vestvågøy Poh­jois-Nor­ja, jos­sa täy­del­li­nen kaa­mos kes­tää noin kuu­kau­den ja pi­meä ai­ka useam­man kuu­kau­den.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.