STRESSIMYYTINMURTAJAT

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

STRES­SI HARMAANNUTTAA HIUKSET

Se on luul­ta­vas­ti tot­ta. Ovat­han val­tion­joh­ta­jat har­maan­tu­neet jo en­sim­mäi­sen hal­lin­to­vuo­ten­sa ai­ka­na. Asi­aa ei ole tut­kit­tu pal­jon­kaan, mut­ta Na­tu­res­sa vuon­na 2013 jul­kais­tus­sa ar­tik­ke­lis­sa to­det­tiin, et­tä stres­si­hor­mo­nit voi­vat saa­da hius­ten vä­rin mää­rit­tä­vät me­la­no­syyt­ti­so­lut läh­te­mään kar­va­tu­pis­ta.

STRES­SI AI­HEUT­TAA VATSAHAAVAN

Ei. Yleen­sä vatsahaavan syy on He­lico­bac­ter py­lor -bak­tee­rin ai­heut­ta­ma tu­leh­dus, ei stres­si. Stres­si ja muut elin­ta­pa­te­ki­jät, ku­ten al­ko­ho­lin­ku­lu­tus ja maus­tei­set ruo­at, voi­vat kui­ten­kin pa­hen­taa ole­mas­sa ole­vaa vat­sa­haa­vaa.

STRES­SI AI­HEUT­TAA RYPPYJÄ

Luul­ta­vas­ti tot­ta. Kro­mo­so­miem­me pääs­sä on suo­jaa­va DNA-jak­so, te­lo­mee­ri. Ikään­tyes­säm­me te­lo­mee­rit ly­he­ne­vät, ja tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä stres­si voi ly­hen­tää te­lo­mee­re­ja en­nen­ai­kai­ses­ti ja no­peut­taa si­ten ikään­ty­mis­pro­ses­sia. Erääs­sä tut­ki­muk­ses­sa il­me­ni, et­tä fo­bioi­den ai­heut­ta­ma pit­kä­ai­kai­nen ah­dis­tus liit­tyi te­lo­mee­rien ly­he­ne­mi­seen, mi­kä viit­taa sii­hen, et­tä stres­si voi no­peut­taa ikään­ty­mis­tä.

LASILLINEN TYÖPÄIVÄN JÄL­KEEN RENTOUTTAA

Ehei. St­res­saan­tu­neil­la ih­mi­sil­lä näyt­tää ole­van ta­pa­na juo­da enem­män. Ly­hyel­lä ai­ka­vä­lil­lä al­ko­ho­li voi aut­taa ren­tou­tu­maan ja unoh­ta­maan mur­heet. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat kui­ten­kin, et­tä jat­ku­val­la juo­mi­sel­la on päin­vas­tai­nen vai­ku­tus – ke­ho tu­lee im­muu­nik­si al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sil­le ja stres­si­hor­mo­ni­ta­sot nouse­vat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.