OLET­KO LUONNOSTASI STRESSIALTIS?

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Jo­kai­nen stres­saan­tuu, mut­ta toi­set rea­goi­vat ka­saan­tu­viin pai­nei­siin her­kem­min. Ky­se ei ole kui­ten­kaan vain ge­ne­tii­kas­ta – vaik­ka tut­ki­jat ovat­kin löy­tä­neet gee­ne­jä, jot­ka näyt­tä­vät vai­kut­ta­van ky­kyym­me sel­viy­tyä, kun me­no ko­ve­nee. Ny­ky­ään ol­laan yhä var­mem­pia sii­tä, et­tä lap­suu­den stres­si voi vai­kut­taa sii­hen, mi­ten gee­nit il­me­ne­vät, ja epi­ge­neet­ti­set muu­tok­set näyt­tä­vät liit­ty­vän sai­rauk­siin, ku­ten ma­sen­nuk­seen.

Eläin­ko­keet osoit­ta­vat, et­tä stres­siä elä­män­sä al­ku­vai­hees­sa ko­ke­neil­la stres­si ai­heut­taa to­den­nä­köi­sem­min mie­lia­laon­gel­mia ai­kui­siäs­sä. Lap­suusiän stres­si näyt­tää lau­kai­se­van bio­ke­mial­li­sia muu­tok­sia, jot­ka muut­ta­vat geenien toi­min­taa. Ta­pah­dut­tu­aan nä­mä ”epi­ge­neet­ti­set” muu­tok­set voi­vat siir­tyä su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Van­hem­pie­si tai iso­van­hem­pie­si lap­suu­des­saan ko­ke­ma stres­si voi siis se­lit­tää sen, mik­si stres­saa­vat ti­lan­teet murs­kaa­vat si­nut.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.