MI­TEN KE­HO KÄSITTELEE STRES­SIÄ

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Jou­dut­ko mah­dol­li­ses­ti vai­ke­aan tai uh­kaa­vaan ti­lan­tee­seen?

Älä su­re – ke­ho­si val­mis­tau­tuu jo sel­viä­mään sii­tä…

AI­VOT

St­res­si­vas­teem­me käyn­nis­tyy ai­vois­sa. St­res­saa­vas­sa tai vaa­ral­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ais­tim­me lä­het­tä­vät tie­to­ja man­te­li­tu­mak­kee­seen (jo­ka tul­kit­see ku­via ja ää­niä ja käsittelee ne). Se lä­het­tää vä­lit­tö­mäs­ti sig­naa­lin hy­po­ta­la­muk­seen (käs­ky­kes­kuk­seen), jo­ka vies­tii muun ke­hon kans­sa au­to­no­mi­sen her­mos­ton vä­li­tyk­sel­lä.

LI­SÄ­MU­NUAI­SET

Hy­po­ta­la­mus ak­ti­voi myös sym­paat­ti­sen her­mos­ton lä­het­tä­mäl­lä sig­naa­le­ja li­sä­mu­nuai­siin, jot­ka si­jait­se­vat mu­nuais­ten ylä­puo­lel­la. Li­sä­mu­nuai­set al­ka­vat pum­pa­ta adre­na­lii­ni­hor­mo­nia ve­ren­kier­toon.

SY­DÄN JA KEUHKOT

Fy­sio­lo­gi­set muu­tok­set käyn­nis­ty­vät. Sy­dän syk­kii ta­val­lis­ta no­peam­min ja pump­paa ver­ta li­hak­siin, keuh­koi­hin ja mui­hin tär­kei­siin eli­miin. Myös hen­gi­tys ti­he­nee, ja keuh­ko­jen pie­net il­ma­tie­hyet laa­je­ne­vat, jot­ta keuhkot saa­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon hap­pea jo­kai­sel­la hen­käyk­sel­lä.

TAISTELE TAI PAKENE

Ai­voi­hin lä­he­te­tään li­sä­hap­pea tark­kaa­vai­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Nä­kö, kuu­lo ja muut ais­tit her­kis­ty­vät. Sa­maan ai­kaan adre­na­lii­ni va­paut­taa ve­ren­so­ke­ria (glu­koo­sia) ja ras­vo­ja ke­hon va­ras­tois­ta, jot­ta saam­me li­sää ener­gi­aa ja ra­vin­toai­nei­ta. Sit­ten ke­hom­me voi jo­ko tart­tua on­gel­maan (tais­tel­la) tai väl­tel­lä si­tä (pae­ta).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.