MI­TEN SE­LÄT­TÄÄ STRES­SI

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

20 TIETEELLISESTI TODISTETTUA TAPAA KUKISTAA

STRESSIHIRVIÖ

OTA TI­LAN­NE HALTUUN

Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä hen­ki­nen ”uu­del­leen ajat­te­lu” voi pa­ran­taa suo­ri­tus­ta, jos kär­sit stres­sis­tä. Pro­fes­so­ri Marc Jo­nes ja hä­nen ryh­män­sä Staf­fords­hi­ren yli­opis­tos­sa ha­vait­si­vat, et­tä ta­pa, mil­lä kii­peä­mis­teh­tä­vä se­li­tet­tiin osal­lis­tu­jil­le, vai­kut­ti huo­mat­ta­vas­ti sii­hen, mi­ten he lä­hes­tyi­vät haas­tet­ta – he sel­viy­tyi­vät pal­jon pa­rem­min, jos heil­le teh­tiin sel­väk­si, et­tä he hal­lit­si­vat ti­lan­net­ta. ”Kun ta­juam­me hal­lit­se­vam­me mah­dol­li­sia ta­pah­tu­mia, edel­ly­tyk­sem­me sel­vi­tä vaa­ti­vis­ta ti­lan­teis­ta pa­ra­nee huo­mat­ta­vas­ti”, Jo­nes sa­noo. ”Ih­mi­set me­ne­vät usein työ­haas­tat­te­lui­hin aja­tel­len, et­tei­vät he tie­dä, mi­tä siel­lä ky­sy­tään ja mi­tä he ai­ko­vat sa­noa. Sen si­jaan hei­dän pi­täi­si aja­tel­la: mi­tä voin hal­li­ta siel­lä? Kes­kit­tyä hy­vin yk­sin­ker­tai­siin, hal­lit­ta­viin asioi­hin, ku­ten mi­ten as­tuu huo­nee­seen ja kuin­ka it­se­var­mal­ta vai­kut­taa. Stres­siin suh­tau­tuu eri ta­val­la, kun us­koo omiin vah­vuuk­siin­sa.”

Lä­hes­ty haas­ta­via ti­lan­tei­ta ajat­te­le­mal­la, kuin­ka voit hal­li­ta nii­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.