MENE NAIMISIIN

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Yk­si­näi­syys pa­hen­taa stres­siä. Tois­ten ih­mis­ten seu­ra, var­sin­kin rak­kai­den, lie­ven­tää stres­siä ja aut­taa nä­ke­mään asiat laa­jem­min. Vuo­sien tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä nai­mi­sis­sa ole­vat ovat ter­veem­piä kuin sin­kut, eron­neet tai les­ket, ja nyt on to­dis­tet­tu sen joh­tu­van ma­ta­lam­mas­ta stres­si­ta­sos­ta. Car­ne­gie Mel­lo­nin yli­opis­ton ko­keis­sa on ha­vait­tu, et­tä avio­pa­rien stres­si­hor­mo­ni kor­ti­so­lin ta­sot ovat jat­ku­vas­ti al­hai­sem­mat. Mut­ta mi­kä ta­han­sa tois­ten seu­ras­sa ole­mi­nen voi aut­taa, kos­ka tut­ki­mus­ten mu­kaan yk­si­näi­syy­teen lii­te­tään sel­väs­ti ve­ren­pai­neen ja kor­ti­so­li­ta­so­jen nousu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.