JUO KUPILLINEN TEETÄ

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Englan­ti­lai­set ky­sy­vät pe­rin­tei­ses­ti krii­si­ti­lan­tees­sa: ”Ot­tai­sit­ko teetä?” Ja sii­tä on to­det­tu ole­van muu­ta­kin kuin psy­ko­lo­gis­ta hyö­tyä. Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­do­nin tut­ki­muk­ses­sa on ha­vait­tu, et­tä mus­tan teen juo­jat ren­tou­tu­vat no­peam­min stres­saa­van ti­lan­teen jäl­keen ja hei­dän kor­ti­so­li­ta­son­sa pa­lau­tu­vat pi­kem­min nor­maa­lik­si. Vie­lä ei tie­de­tä var­mas­ti, mi­kä teen ai­ne­so­sa sen ai­heut­taa. Yh­des­sä por­tu­ga­li­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa on kui­ten­kin to­det­tu, et­tä teen pie­ni ko­feii­ni­pi­toi­suus vä­hen­tää ah­dis­tusoi­rei­ta hii­ril­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.