SYÖ PRE­BIOOT­TE­JA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Pre­bioo­tit ovat huo­nos­ti su­la­via ra­vin­toai­nei­ta, jot­ka edis­tä­vät hy­vien bak­tee­rien (pro­bioot­tien) kas­vua suo­lis­tos­sa. Run­saas­ti pre­bioot­te­ja on esi­mer­kik­si maa-ar­ti­so­kas­sa, si­ku­ris­sa, val­ko­si­pu­lis­sa, pur­jos­sa, si­pu­leis­sa, par­sas­sa, ba­naa­nis­sa ja täys­jy­vä­veh­näs­sä. Uusi eläin­tut­ki­mus on osoit­ta­nut, et­tä näi­den ruo­ka-ai­nei­den syö­mi­nen pi­den­tää mer­kit­tä­väs­ti REM-un­ta, jon­ka us­ko­taan ole­van vält­tä­mä­tön­tä stres­sis­tä toi­pu­mi­sel­le. The BMJ Open -leh­des­sä vii­me vuon­na jul­kais­tus­sa, 60 000 austra­lia­lai­sel­la teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin, et­tä vii­des­tä seit­se­mään an­nos­ta hedelmiä ja vi­han­nek­sia päi­vit­täin syö­vien ris­ki sai­ras­tua stres­siin las­ki 14 pro­sent­tia ver­rat­tu­na nii­hin, jot­ka söi­vät nol­las­ta nel­jään an­nos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.