SAUNO SÄÄN­NÖL­LI­SES­TI

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Skan­di­naa­vit tai­ta­vat ter­veel­li­sen elä­män – he syö­vät pal­jon ka­laa, kä­ve­le­vät kaik­kial­le ja hiih­tä­vät kuin lu­mi oli­si su­la­mas­sa al­ta. Par­haak­si ta­vak­si on kui­ten­kin osoit­tau­tu­nut rak­kaus sau­no­mi­seen. JAMA In­ter­nal Me­dici­ne -leh­des­sä jul­kais­tus­sa artk­ke­lis­sa ker­ro­taan mie­len­kiin­toi­sia ha­vain­to­ja. Sau­no­mi­nen vä­hen­tää se­kä sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tien ris­kiä et­tä yleis­tä kuol­lei­suut­ta, eli stres­sin ai­heut­ta­mas­ta sy­dän­koh­tauk­ses­ta ei ole pel­koa, jos sau­noo sään­nöl­li­ses­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.