PSYKEDEELISTÄ KEMIAA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Mo­le­kyy­li­ta­sol­la psi­lo­sy­bii­ni vai­kut­taa ai­vo­jen se­ro­to­nii­ni­jär­jes­tel­mään. Se­ro­to­nii­ni on vä­lit­tä­jä­ai­ne, jo­ka lä­het­tää sig­naa­le­ja her­mo­so­lus­ta toi­seen. Si­tä on usein ni­mi­tet­ty ”on­nel­li­suus­hor­mo­nik­si”, mut­ta it­se asias­sa se­ro­to­nii­nin ja mie­lia­lan suh­de on mo­ni­mut­kai­nen ei­kä si­tä tun­ne­ta hy­vin.

Psi­lo­sy­bii­ni tart­tuu se­ro­to­nii­ni 2A-re­sep­to­riin – yh­teen 14 eri­lai­ses­ta her­mo­so­luis­sa ole­vas­ta se­ro­to­nii­ni­re­sep­to­ris­ta – ja saa ai­kaan ”muo­kat­ta­vuu­den” ti­lan, jos­sa ai­vo­jen jär­jes­tel­miä ja reit­te­jä voi­daan muo­ka­ta uu­del­leen. Psi­lo­sy­bii­ni vai­kut­taa ni­me­no­maan ai­vo­jen ole­tus­ti­la­ver­kos­toon, jo­ka liit­tyy ylem­män ta­son tie­toi­siin toi­min­toi­hin. Nii­hin kuu­lu­vat mi­nuu­tem­me (egom­me) ja ta­ri­na, jon­ka muo­dos­tam­me iden­ti­tee­tis­täm­me ja pai­kas­tam­me maailmassa.

Ma­sen­nuk­sel­le ovat tyy­pil­li­siä sy­vään juur­tu­neet, pa­kon­omai­set aja­tus­mal­lit, jot­ka hei­jas­tu­vat epä­nor­maa­li­na toi­min­ta­na ole­tus­ti­la­ver­kos­tos­sa. Psi­lo­sy­bii­nin vai­ku­tuk­ses­ta ver­kos­to näyt­tää vä­liai­kai­ses­ti pur­kau­tu­van ja mur­tu­van, mi­kä joh­taa iden­ti­tee­tin ka­toa­mi­seen ja vah­vaan yh­tey­den­tun­tee­seen ul­ko­maa­il­man kans­sa. Psi­lo­sy­bii­ni kir­jai­mel­li­ses­ti avaa mie­len.

Ha­jot­ta­mal­la pii­le­vät jär­jes­tel­mät ja mah­dol­lis­ta­mal­la nii­den uu­del­leen muo­vau­tu­mi­sen, psi­lo­sy­bii­ni voi aut­taa ”pa­laut­ta­maan” ai­vot al­ku­ti­laan. Sil­lä ta­voin ih­mi­set voi­vat pääs­tä eroon ma­sen­nuk­ses­ta ja siir­tyä koh­ti ter­veem­piä aja­tus­mal­le­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.