PÄHKINÄNKUORESSA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Me­di­toi­mi­seen liit­tyy pal­jon vää­rin­kä­si­tyk­siä. Jot­kut luu­le­vat sen edel­lyt­tä­vän us­kon­nol­lis­ta va­kau­mus­ta. Toi­set taas ku­vit­te­le­vat, et­tä sii­nä pi­tää is­tua tun­ti­kausia loo­tus­a­sen­nos­sa ja kar­kot­taa kaik­ki aja­tuk­set. To­sia­sias­sa mind­ful­nes­sis­sa pi­tää vain tul­la tie­toi­sek­si omis­ta aja­tuk­sis­taan, tun­teis­taan ja ym­pä­ris­tös­tään mi­tään ar­vot­ta­mat­ta. Si­tä voi har­joit­taa mis­sä ja mil­loin vain, vaik­ka aloit­te­li­joi­den on­kin suo­si­tel­ta­vaa aloit­taa har­joit­te­lu pai­kas­sa, jos­sa he voi­vat is­tua jon­kin ai­kaa hil­jaa il­man häi­riöi­tä.

Pe­rus­a­ja­tuk­se­na on tie­dos­taa jo­tain ny­ky­het­kes­tä, esi­mer­kik­si oma hen­gi­tys, ja kes­kit­tää aja­tuk­set sii­hen.

Se voi kuu­los­taa yk­sin­ker­tai­sel­ta, mut­ta jo­pa ko­ke­neet mind­ful­nes­sin har­joit­ta­jat huo­maa­vat aja­tus­ten­sa har­hai­le­van. Häi­rit­se­vät aja­tuk­set voi­vat ol­la mi­tä ta­han­sa men­neis­tä rii­dois­ta kos­mi­seen au­tuu­den tun­tee­seen. Tär­kein­tä on kui­ten­kin myön­tää, et­tä aja­tus on syn­ty­nyt, ja kes­kit­tyä sit­ten taas hen­gi­tyk­seen.

Aloit­te­li­jan klas­si­nen vir­he on tun­tea huo­noa omaa­tun­toa häi­rit­se­vis­tä aja­tuk­sis­ta tai up­pou­tua nii­hin. "Ai­vot tuot­ta­vat ai­na aja­tuk­sia", to­te­aa Har­var­din psy­ko­lo­gi ja mind­ful­ness­asian­tun­ti­ja toh­to­ri Ch­ris Ger­mer, The Mind­ful Path to Self-Com­pas­sion -teok­sen kir­joit­ta­ja. "Mind­ful­ness tar­jo­aa meil­le mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää har­mo­ni­sem­man suh­teen aja­tuk­siim­me."

Vii­den mi­nuu­tin is­tuin­nois­ta on hy­vä aloit­taa, ja ve­nyt­tää nii­tä sit­ten 30 mi­nuut­tiin tai pi­dem­pään­kin. Har­joit­te­lu­ta­vois­ta riip­pu­mat­ta mind­ful­nes­sia har­ras­ta­vat tu­le­vat yhä tie­toi­sem­mik­si mie­le­noi­kuis­ta ja sii­tä, mi­ten "huo­no­jen" aja­tus­ten hy­väk­sy­mi­nen vie niil­tä voi­man.

Mi­tä mind­ful­ness on – ja mi­tä se ei ole

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.