MEDITOIVAN MIE­LEN SOPUKOISSA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Tut­kiak­seen, mi­tä meditoivan ai­vois­sa ta­pah­tuu, Zo­ran Jo­si­po­vic, New Yor­kin yli­opis­ton Kog­ni­tii­vi­sen neu­ro­fy­sio­lo­gian la­bo­ra­to­rion tut­ki­ja, ku­van­si kau­pun­gin lä­hi­luos­ta­reis­ta haet­tu­jen tii­be­tin­budd­ha­lais­ten munk­kien ai­vo­ja, kun he me­di­toi­vat.

Se osoit­tau­tui kui­ten­kin hy­vin haas­teel­li­sek­si, kos­ka mag­neet­ti­ku­vaus­lai­te on mel­ko ää­ne­käs ei­kä se tar­joa rau­hal­lis­ta, luon­nol­lis­ta ym­pä­ris­töä, jos­sa me­di­toi­da.

”Me­lu­ta­so on noin 110 DB, ja ku­vat­ta­van täy­tyy maa­ta hy­vin ah­taas­sa ti­las­sa lii­kut­ta­mat­ta pää­tään”, Jo­si­po­vic se­lit­tää.

Koe­hen­ki­löil­le an­net­tiin sil­mä­la­put ja kuu­lok­keet, jot­tei ku­vaus­lait­teen hu­ri­na häi­rin­nyt hei­tä, ja sit­ten hei­tä pyy­det­tiin me­di­toi­maan ”hy­vin kes­kit­ty­nees­ti”, sa­mal­la kun ve­ren­vir­taus­ta – ja si­ten eri aluei­den ak­tii­vi­suut­ta – hei­dän ai­vois­saan seu­rat­tiin.

Ak­tii­vi­suus li­sään­tyi niil­lä ai­vo­jen alueil­la, jot­ka oli­vat eri­kois­tu­neet teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen ja ym­pä­ris­töä kos­ke­vien tie­to­jen kä­sit­te­lyyn. Kun taas ak­tii­vi­suus oli vä­häis­tä niil­lä alueil­la, jot­ka yleen­sä ak­ti­voi­tu­vat, kun ih­mi­set ajat­te­le­vat it­se­ään.

Me­di­toi­vien budd­ha­lais­munk­kien ai­vo­ku­vat pal­jas­ta­vat, mi­ten suu­ria vai­ku­tuk­sia mind­ful­nes­sil­la voi ol­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.