KUIN­KA ELÄT SOPUSOINNUSSA PUHELIMESI KANS­SA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Vä­hen­nä vä­hi­tel­len

Pu­he­li­men vil­kai­se­mi­ses­ta voi tul­la reflek­sin­omai­nen ta­pa. Joil­le­kin on vai­ke­aa ol­la muu­ta­ma mi­nuut­ti­kin kat­so­mat­ta pu­he­lin­ta. Jos tä­mä kuu­los­taa tu­tul­ta, yri­tä ol­la 15 mi­nuut­tia te­ke­mät­tä niin. Kun huo­maat, et­tä se on mah­dol­lis­ta, pi­den­nä ai­kaa 30 mi­nuut­tiin, tun­tiin ja sit­ten muu­ta­maan tun­tiin.

Vii­si vink­kiä Not­ting­ham Tren­tin yli­opis­ton pro­fes­so­ril­ta Mark Grif­fith­sil­tä, psy­ko­lo­gil­ta ja käyt­täy­ty­mis­riip­pu­vuuk­sien asian­tun­ti­jal­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.