EVAKUOINTI

Toinen maailmaansota - - Iso-britannia Ja Ranska Julistavat Sodan -

Lap­sia ja äi­te­jä eva­kuoi­tiin haa­voit­tu­vim­mis­ta suur­kau­pun­geis­ta so­dan puh­je­tes­sa niin IsoB­ri­tan­nias­sa, Rans­kas­sa kuin Sak­sas­sa­kin. IsoB­ri­tan­nias­sa vi­ral­li­nen eva­kuoin­tioh­jel­ma kos­ki 1,75 mil­joo­naa ih­mis­tä, ja kah­den mil­joo­nan muun odo­tet­tiin huo­leh­ti­van eva­kuoin­nis­taan it­se. Yli 100 000 va­paa­eh­tois­ta aut­toi or­ga­ni­soi­maan kan­san­vael­luk­sen ja vas­taa­not­ta­maan eva­kot. Suun­ni­tel­maa alet­tiin to­teut­taa 1. syys­kuu­ta 1939, mut­ta vain 40 % oi­keu­te­tuis­ta käyt­ti mah­dol­li­suu­den, ja 60 % heis­tä oli pa­lan­nut ko­tiin en­nen tam­mi­kuu­ta 1940. Sak­san ra­jaa­lu­eel­ta siir­ret­tiin sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä 3. syys­kuu­ta jäl­keen, mut­ta siel­lä­kin useim­mat oli­vat pa­lan­neet ko­tiin vuo­den 1940 al­kuun men­nes­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.