MAR­SALK­KA HER­MANN GÖ­RING (1893–1946)

Toinen maailmaansota - - Taistelu Britanniasta -

Sak­san il­ma­voi­mien yli­ko­men­ta­ja Her­mann Gö­ring oli tun­net­tu en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan len­tä­jä, jo­ka ko­men­si ly­hyen ajan kuu­lui­saa Richt­ho­fen-len­tuet­ta "Pu­nai­sen pa­ro­nin" kuo­le­man jäl­keen. Hä­nes­tä tu­li in­no­kas Hit­le­rin Kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sen puo­lu­een tu­ki­ja 1920-lu­vun al­ku­vuo­si­na ja puo­lu­een puo­li­so­ti­laal­li­sen SA:N joh­ta­ja, kun­nes hä­nen oli paet­ta­va ul­ko­mail­le Hit­le­rin epä­on­nis­tu­neen val­lan­kaap­pauk­sen jäl­keen 1923. Pa­lat­tu­aan hä­nes­tä tuo­li puo­lu­een edus­ta­ja Sak­san Val­tio­päi­vil­lä 1928, ja hän sai kes­kei­sen ase­man Hit­le­rin lä­hi­pii­ris­sä. Vuon­na 1935 hän sai vas­ta­pe­rus­tet­tu­juen il­ma­voi­mien ko­men­ta­juu­den, ja 1940 hän lu­pa­si Hit­le­ril­le lyö­dä RAF:N en­nen Sak­san mai­hin­nousua Bri­tan­ni­aan. Hä­nen epä­on­nis­tu­nut yri­tyk­sen­sä oli Sak­san ase­voi­mien en­sim­mäi­nen suu­ri vas­toin­käy­mi­nen ja joh­ti hä­nen jou­tu­mi­seen­sa epä­suo­sioon. Hä­net tuo­mit­tiin so­ta­ri­kol­li­sek­si 1945, ja hän te­ki it­se­mur­han suun­ni­tel­tua te­loi­tus­ta 15. lo­ka­kuu­ta 1946 edel­tä­vä­nä yö­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.