SO­TA­MAR­SALK­KA WILHELM LIST (1880–1971)

Toinen maailmaansota - - Saksa Valtaa Jugoslavian Ja Kreikan -

Wilhelm List oli yk­si Hit­le­rin uu­den ar­mei­jan me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ko­men­ta­jis­ta. Hän ko­men­si Sak­san jouk­ko­ja Itä­val­las­sa Ansch­lus­sin jäl­keen, ja hä­net ylen­net­tiin ken­raa­lik­si huh­ti­kuus­sa 1939. Hän joh­ti Sak­san 14. ar­mei­jaa Puo­lan so­ta­ret­kel­lä ja 12. ar­mei­jaa Rans­kan val­tauk­ses­sa, ja hä­net pal­kit­tiin ylen­nyk­sel­lä so­ta­mar­sal­kak­si hei­nä­kuus­sa 1940. Hä­nen 12. ar­mei­jan­sa val­ta­si Ju­gos­la­vian ja Krei­kan huh­ti­kuus­sa 1941, ja hän oli Bal­ka­nin yli­pääl­lik­kö lo­ka­kuu­hun 1941. Hän hy­väk­syi tä­nä ai­ka­na 100 pant­ti­van­gin sur­maa­mi­sen jo­kais­ta sur­mat­tua sak­sa­lais­so­ti­las­ta koh­ti. Hä­net siir­ret­tiin itä­rin­ta­mal­le, jos­sa hän toi­mi ko­men­ta­ja­na Kau­ka­suk­sen hyök­käyk­ses­sä ke­säl­lä 1942. Hä­nen epä­on­nis­tut­tu­aan siel­lä Hit­ler riis­ti hä­nel­tä ko­men­ta­juu­den syys­kuus­sa 1942, ja hän ve­täy­tyi so­ti­la­su­ral­ta. Hän­tä syy­tet­tiin 1948 so­ta­ri­kok­sis­ta Bal­ka­nil­la hä­nen ko­men­ta­juu­ten­sa ai­ka­na ta­pah­tu­neis­ta ri­kok­sis­ta, mut­ta hän is­tui elin­kau­ti­ses­ta tuo­mios­taan vain nel­jä vuot­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.