SOTAMARKSALKKA ERWIN ROM­MEL (1891–1944)

Toinen maailmaansota - - Tappio Pohjois-afrikassa -

Rom­mel oli kuu­lui­sin Hit­le­rin ken­raa­leis­ta. Hän oli omis­tau­tu­nut ja te­ho­kas ko­men­ta­ja, tar­mo­kas ja ko­va ja val­mis ja­ka­maan vaa­rat mies­ten­sä kans­sa. Hän oli am­mat­ti­so­ti­las, jo­ka erot­tui län­si- ja Ita­lian rin­ta­man tais­te­luis­sa en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa, ja hän oli no­pean moot­to­roi­dun so­dan­käyn­nin mes­ta­ri ja ko­men­si pans­sa­ri­di­vi­sioo­naa hyök­käyk­ses­sä Rans­kaan. Hä­net ni­mi­tet­tiin ken­raa­lik­si tam­mi­kuus­sa 1941 ja lä­he­tet­tiin Af­ri­ka­korp­sin, ita­lia­lai­sia jouk­ko­ja län­ti­sel­lä aa­vi­kol­la tu­ke­maan pe­rus­te­tun yk­si­kön, ko­men­ta­jak­si. Ke­sä­kuus­sa 1942 hä­net ni­mi­tet­tiin Sak­san nuo­rim­mak­si so­ta­mar­sal­kak­si, mut­ta hä­nen jouk­kon­sa lyö­tiin Poh­jois-af­ri­kas­sa tou­ko­kuus­sa 1943. Hän aut­toi or­ga­ni­soi­maan Poh­jois-rans­kan puo­lus­tus­ta, mut­ta haa­voit­tui il­ma­hyök­käyk­ses­sä 17. hei­nä­kuu­ta 1944. Hän oli osal­li­se­na pom­mi­sa­la­juo­nes­sa Hit­le­riä vas­taan kol­me päi­vää myö­hem­min ja va­lit­si it­se­mur­han vält­tääk­seen maan­pe­to­syyt­teen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.