MAR­SALK­KA RODION MA­LI­NOVS­KI (1898–1967)

Toinen maailmaansota - - Harkovasta Kiovaan: Puna-armeijan Läpimurto -

Ma­li­novs­ki oli yk­si mo­nis­ta huo­mat­ta­vis­ta neu­vos­to­joh­ta­jis­ta, jot­ka nousi­vat en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan vaa­ti­mat­to­mas­ta so­ti­la­sar­vos­ta mar­sal­kak­si toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na. Hän syn­tyi ta­lon­poi­kais­per­hee­seen Odes­sas­sa ja kar­ka­si 1914 vär­väy­tyäk­seen ar­mei­jaan 15-vuo­ti­aa­na. Hä­net pal­kit­tiin san­ka­ruu­des­ta ja lä­he­tet­tiin Rans­kaan ve­nä­läi­sen siir­to­jou­kon mu­ka­na. Hän pa­la­si Ve­nä­jäl­le 1919 ja tais­te­li si­säl­lis­so­das­sa uu­des­sa pu­na-ar­mei­jas­sa. Hä­nes­tä tu­li ta­val­li­nen so­ti­las, ja hän il­moit­tau­tui va­paa­eh­toi­se­na Es­pan­jan si­säl­lis­so­taan aut­taak­seen ta­sa­val­ta­lai­sia. Toi­sin kuin mo­net muut Es­pan­jaan läh­te­neet, hän sel­viy­tyi Sta­li­nin puh­dis­tuk­sis­ta ja joh­ti 1941 ki­vää­ri­jouk­ko­ja ko­ti­kau­pun­gis­saan Odes­sas­sa. Hän tais­te­li kai­kis­sa suu­ris­sa tais­te­luis­sa ete­läs­sä ja vas­tus­ti von Mans­tei­nin yri­tyk­siä va­paut­taa Pau­lus Sta­lin­gra­dis­ta. Hän joh­ti 3. Uk­rai­nan rin­ta­maa ( ja myö­hem­min 2. Uk­rai­nan rin­ta­maa), ajoi ak­se­li­val­lat Neu­vos­to­lii­tos­ta, työn­si hei­dät Un­ka­riin ja val­ta­si Wie­nin huh­ti­kuus­sa 1945. Hän oli Žu­ko­vin seu­raa­ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­nä 1957, ja hän oli tär­keäs­sä osas­sa Kuu­ban krii­sis­sä 1962.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.