KEN­RAA­LI MARK CLARK (1896–1984)

Toinen maailmaansota - - Italia: Maihinnousu Ja Antautuminen -

Clark oli yk­si tun­ne­tuim­pia ame­rik­ka­lais­ken­raa­lei­ta toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na. Hän nousi no­peas­ti ma­ju­rik­si 1930-lu­vul­la, ja hä­nes­tä tu­li Ame­ri­kan maa­voi­mien ylei­se­si­kun­nan pääl­lik­kö 1942 men­to­rin­sa, ken­raa­li Geor­ge Mars­hal­lin, vah­val­la tuel­la. Lo­ka­kuus­sa 1942 hä­nes­tä tu­li liit­tou­tu­nei­den Poh­jois-af­ri­kan va­ray­li­ko­men­ta­ja, ja syys­kuus­sa hän joh­ti USA:N 5. ar­mei­jaa Ita­lian mai­hin­nousus­sa ar­mei­jan nuo­rim­pa­na ken­raa­li­luut­nant­ti­na. Hän­tä ar­vos­tel­tiin usein hä­nen ta­vas­taan hoi­taa Ita­lian ope­raa­tioi­ta, ku­ten pää­tös­tä his­to­rial­li­sen Mon­te Cas­si­non luos­ta­rin pom­mi­tuk­ses­ta. Hä­nes­tä tu­li kui­ten­kin maa­jouk­ko­jen yli­ko­men­ta­ja Ita­lias­sa jou­lu­kuus­sa 1944, ja so­dan lop­pues­sa hän oli kaik­kien liit­tou­tu­nei­den Ita­lian-jouk­ko­jen yli­ko­men­ta­ja. Hä­nes­tä tu­li ar­mei­jan kent­tä­jouk­ko­jen joh­ta­ja 1949, ja hän joh­ti Yk-jouk­ko­ja Ko­rean so­das­sa. Hän al­le­kir­joit­ti ase­le­von Poh­jois-ko­rean kans­sa 1953.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.