Ko­ral­li­me­ren tais­te­lu

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Ja­pa­ni oli tou­ko­kuun al­ku­päi­vi­nä 1942 val­loit­ta­nut ete­läs­sä lä­hes ko­ko 1941 suun­nit­te­le­man­sa alu­een. Uu­den kei­sa­ri­kun­nan ul­ko­ra­ja mää­ri­tet­täi­siin lo­pul­li­ses­ti val­loit­ta­mal­la Uu­den- Gui­nean saa­ren ete­lä­osat, Ma­lai­tan ja Gua­dalca­na­lin saa­ret ete­läi­sil­lä Sa­lo­mon­saa­ril­la se­kä syr­jäi­set Nau­ru ja Ocean Is­land. Pää­tös näi­den vii­meis­ten etu­var­tioi­den val­taa­mi­ses­ta teh­tiin, jot­ta Ja­pa­nin il­ma- ja me­ri­voi­mat voi­si­vat kat­kais­ta USA:N ja Austra­lian vä­li­sen huol­to­lii­ken­teen ja teh­dä lo­pun kai­kis­ta jäl­jel­lä ole­vis­ta uhis­ta ete­läs­sä. Ami­raa­li Ya­ma­mo­to or­ga­ni­soi eri­kois­jou­kot, joi­ta joh­ti va­ra-ami­raa­li Shi­gey­os­hi Inoue. Ne koos­tui­vat nel­jäs­tä te­ki­jäs­tä – yk­si ryh­mä val­tai­si Port Mo­res­byn ja Uu­den- Gui­nean ete­lä­osat, toinen Sa­lo­mon­saa­ret, jon­ne pe­rus­tet­tai­siin len­to­tu­ki­koh­tia. Kol­mas re­ser­vi­jouk­ko ja Sho­ka­kun ja Zui­ka­kun len­to­tu­kia­lus­ryh­mä var­mis­tai­si­vat ja tu­hoai­si­vat alu­eel­le mah­dol­li­ses­ti lä­he­tet­tä­vät lai­vas­ton yk­si­köt. Suun­ni­tel­ma oli mää­rä to­teut­taa 3.–7. tou­ko­kuu­ta.

Ami­raa­li Ni­mitz sai va­roi­tuk­sen tie­dus­te­lul­ta. Hän oli juu­ri aloit­ta­nut Tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton ko­men­ta­ja­na ja sai tie­tää, et­tä suu­ri ja­pa­ni­lai­nen vah­vuus oli mat­kal­la ete­lään. Hän lä­het­ti ame­rik­ka­lai­set len­to­tu­kia­luk­set Lexing­to­nin ja York­tow­nin, jot­ka oli­vat va­hin­goit­tu­mat­to­mia Pearl Har­bo­rin jäl­keen, koh­taa­maan jou­kot mu­ka­naan saat­tue pie­nem­piä liit­tou­tu­nei­den aluk­sia eri­kois­jou­kol­ta, jo­ka tais­te­li­si ja­pa­ni­lai­sia vas­taan. Liit­tou­tu­nei­ta joh­ti kont­ra-ami­raa­li Frank Fletc­her, ja he saa­pui­vat Ko­ral­li­me­rel­le Ison val­li­riu­tan reu­nal­la juu­ri ja­pa­ni­lais­ten aloit­taes­sa hyök­käyk­sen Tu­la­gil­le. York­tow­nin len­to­ko­neet hyök­kä­si­vät 4. tou­ko­kuu­ta, mut­tei­vät pys­ty­neet es­tä­mään ja­pa­ni­lais­ten mai­hin­nousua. Huo­no sää ja nä­ky­vyys

te­ki­vät os­a­puo­lil­le vai­keak­si löy­tää toi­si­aan. Fletc­her us­koi, et­tä Port Mo­res­bya lä­hes­ty­vä vah­vuus oli ja­pa­ni­lais­ten len­to­tu­kia­lus, ja lä­het­ti ko­neen­sa sin­ne kat­kai­se­maan sen pää­syn. Ne upot­ti­vat len­to­tu­kia­lus Sho­hon 7. tou­ko­kuu­ta, min­kä jäl­keen il­ma­tuen puut­tu­mi­ses­ta le­vot­to­mat eri­kois­jou­kot pa­la­si­vat. Ja­pa­ni­lais­ten kont­ra-ami­raa­li Ta­keo Ta­ka­gin joh­ta­mat len­to­tu­kia­lusyk­si­köt lä­het­ti­vät ko­neen­sa il­maan huo­nois­ta sää­olois­ta huo­li­mat­ta, mut­ta ne ei­vät löy­tä­neet ame­rik­ka­lais­saat­tuet­ta, jo­ten ne upot­ti­vat sen si­jaan tank­ke­rin ja hä­vit­tä­jän, jot­ka ne löy­si­vät jä­tet­ty­nä oman on­nen­sa no­jaan. Joi­den­kin ja­pa­ni­lais­ko­nei­den polt­toai­ne oli lä­hes lop­pu, ja ame­rik­ka­lais­hä­vit­tä­jät hyök­kä­si­vät nii­den kimp­puun. Jot­kut yrit­ti­vät las­keu­tua York­tow­nil­le, jo­ta ne luu­li­vat omak­si len­to­tu­kia­luk­sek­si. Vain vii­de­so­sa ko­neis­ta pa­la­si tur­val­li­ses­ti omil­le len­to­tu­kia­luk­sil­leen.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä lai­vas­tot löy­si­vät tois­ten­sa len­to­tu­kia­luk­set. Fletc­he­rin ko­neet hyök­kä­si­vät Sho­ka­kul­le, ja vain kol­me pom­mia riit­ti vau­rioit­ta­maan si­tä va­ka­vas­ti, mut­ta Zui­ka­kua ei pys­tyt­ty va­hin­goit­ta­maan. Ko­ke­neet ja­pa­ni­lais­len­tä­jät ai­heut­ti­vat va­ka­via vau­rioi­ta mo­lem­mil­le ame­rik­ka­lai­sil­le len­to­tu­kia­luk­sil­le, ja Lexing­ton tu­hou­tui niin pa­has­ti, et­tä ame­rik­ka­lai­nen hä­vit­tä­jä upot­ti sen myö­hem­min sa­ma­na il­ta­na. Ta­ka­gi päät­ti kui­ten­kin ve­täy­tyä me­ne­tet­ty­ään niin mon­ta len­tä­jää, ja tais­te­lu päät­tyi rat­kai­se­mat­to­ma­na. Ko­ral­li­me­ren tais­te­lu oli häm­men­tä­vä koh­taa­mi­nen, jos­sa huo­no tie­dus­te­lu hait­ta­si te­ho­kas­ta tais­te­lua mo­lem­mil­la puo­lil­la. Liit­tou­tu­nei­den lai­vas­ton on­nis­tui kui­ten­kin es­tää mai­hin­nousun Uu­teen- Gui­ne­aan, ja se py­säyt­ti ja­pa­ni­lais­ten ete­ne­mi­sen ete­läi­sil­le Sa­lo­mon­saa­ril­le. Mo­lem­mat ja­pa­ni­lai­set len­to­tu­kia­luk­set jou­tui­vat luo­pu­maan Ya­ma­mo­ton stra­te­gian seu­raa­vas­ta osas­ta kat­kais­ta Tyy­nen­me­ren lai­va­rei­tit ja sa­mal­la koh­da­ta ja tu­ho­ta USA:N tyy­nen­me­ren­lai­vas­to. Tais­te­lu toi en­nen kaik­kea ter­ve­tul­leen hel­po­tuk­sen liit­tou­tu­neil­le ja­pa­ni­lais­ten mo­nen kuu­kau­den hel­lit­tä­mät­tö­män ete­ne­mi­sen jäl­keen.

ALLA: Ame­rik­ka­lai­nen len­to­tu­kia­lus Lexing­ton tu­les­sa ja­pa­ni­lais­ten len­to­tu­kia­lus Sho­ka­kul­ta ja Zui­ka­kul­ta läh­te­nei­den ko­nei­den il­ma­hyök­käyk­sen jäl­keen 8. tou­ko­kuu­ta 1942. USA:N lai­vas­ton hä­vit­tä­jät upot­ti­vat aluk­sen myö­hem­min sa­ma­na il­ta­na. ALLA: Ame­rik­ka

YLLÄ: Va­ra-ami­raa­li Frank Fletc­her joh­ti eri­kois­jouk­ko­ja Ko­ral­li­me­ren tais­te­lus­sa. Hän sai lem­pi­ni­men "Black Jack", kos­ka hän­tä väi­tet­tiin hy­vin va­ro­vai­sek­si, ja hä­net si­joi­tet­tiin lo­ka­kuus­sa 1942 poh­joi­sel­le Tyy­nel­le­me­rel­le kau­as so­ta­toi­mia­lu­eel­ta.

YLLÄ: Ja­pa­ni­lai­nen tyy­pin 90 va­lo­pis­too­li. VA­SEM­MAL­LA: Len­to­tu­kia­lus York­town mat­kal­la Ko­ral­li­me­rel­le huh­ti­kuus­sa 1942 ku­vat­tu­na TBD-1 tor­pe­do­pom­mi­ko­nees­ta, jo­ka on juu­ri läh­te­nyt aluk­sel­ta. Taus­tal­la suu­ri ris­tei­li­jä, öl­jy­tank­ke­ri ja hä­vit­tä­jä. YLLÄ: Tuh

YLLÄ: Ja­pa­ni­lai­nen tyy­pin 93 pit­kän mat­kan tor­pe­do. Ja­pa­ni­lais­ten tor­pe­doil­la oli ke­hit­ty­nyt muo­toi­lu, ja ne oli­vat tär­keäs­sä osas­sa Ja­pa­ni­lais­ten var­mis­taes­sa län­ti­sen Tyy­nen­me­ren hal­lin­nan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.