Diep­pen mai­hin­nousu

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Kun lor­di Lo­uis Mount­bat­te­nis­ta tu­li yh­dis­tet­ty­jen ope­raa­tioi­den joh­ta­ja maa­lis­kuus­sa 1942, hän laa­ti suun­ni­tel­mat pie­nem­mis­tä is­kuis­ta Sak­san mie­hit­tä­mil­lä ran­ni­koil­la puo­lus­tuk­sen tes­taa­mi­sek­si ja tie­dus­te­lun var­mis­ta­mi­sek­si. Mountbatten toi­mi yh­teis­työs­sä Ko­din­tur­va­jouk­ko­jen pää­ma­jan ja South Eas­tern Com­man­din ko­men­ta­jan Bernard Mont­go­me­ryn kans­sa. He suun­nit­te­li­vat ope­raa­tio Rut­te­rin, is­kun Diep­pen sa­ta­ma­kau­pun­kiin Englan­nin ka­naa­lin ran­nal­la Rans­kas­sa. Is­kun te­ki­si ken­raa­li­ma­ju­ri John Ro­bert­sin Ka­na­dan 2. di­vi­sioo­na, jo­ka oli si­joi­tet­tu Iso-bri­tan­nian ete­lä­puo­lel­le, ja se ta­pah­tui­si hei­nä­kuus­sa.

Is­kun koh­de ei ol­lut vain ope­ra­tii­vi­nen. Was­hing­ton ja Mos­ko­va pai­nos­ti­vat ke­säl­lä 1942 brit­tien so­ta­mi­nis­te­riö­tä ja odot­ti­vat, et­tä bri­tit te­ki­si­vät sel­vää sak­sa­lai­ses­ta vi­hol­li­ses­ta. Oli sel­vää, et­tä mai­hin­nousu Ka­naa­lin yli oli mah­do­ton 1942, kos­ka se­kä aluk­sis­ta et­tä kou­lu­te­tuis­ta mie­his­töis­tä oli pu­laa. Kak­si va­lit­tua mies­tä, Mountbatten ja kom­man­do­ryh­mä nro 11:n joh­ta­ja, ken­raa­li­luut­nant­ti Leigh-mal­lo­ry, kan­nat­ti­vat mo­lem­mat vah­vas­ti hyök­käys­tä en­sim­mäi­ses­sä mah­dol­li­ses­sa ti­lai­suu­des­sa. Leigh-mal­lo­ry oli jo or­ga­ni­soi­nut suu­ria tais­te­lu­ko­ne­ryh­miä ja

muu­ta­man pom­mi­ko­neen, jot­ka hyök­käi­si­vät Poh­jois-eu­roo­pan ran­ni­kol­le ja hou­kut­te­li­si­vat Sak­san il­ma­voi­mat tais­te­luun. Mountbatten oli jo ol­lut mu­ka­na St. Nazai­ren ja Bru­ne­va­lin is­kuis­sa.

Ope­raa­tio Rut­ter oli ai­van toi­sen ko­ko­luo­kan yri­tys, mut­ta hyök­käys­het­ken sää oli niin huo­no, et­tä se pe­rut­tiin ja Mont­go­me­ry us­koi suun­ni­tel­man kuol­leen sii­hen. Hän he­rät­ti sen hen­kiin uu­del­la koo­di­ni­mel­lä, ope­raa­tio Ju­bi­lee. Hän pi­ti ope­raa­tion ja suun­ni­tel­man sa­las­sa omil­ta alai­sil­taan­kin, ja on avoin ky­sy­mys, hy­väk­syi­kö esi­kun­ta­pääl­lik­kö tai so­ta­mi­nis­te­riö suun­ni­tel­maa vi­ral­li­ses­ti kos­kaan. Is­kuun kuu­lui kaik­ki­aan 237 alus­ta ja mai­hin­nousua­lus­ta, ka­na­da­lai­set kom­man­do­ryh­mät 3 ja 4, me­ri­voi­mien kom­man­do­ryh­mä A, 50 ame­rik­ka­lais­ta ran­ger­sia ja yh­teen­sä 74 len­to­lai­vuet­ta, suu­rin osa tais­te­lu­ko­nei­ta. Tä­mä huo­mat­ta­va vah­vuus ylit­ti ka­naa­lin 19. elo­kuu­ta. Tie­dus­te­lu­tie­dot oli­vat huo­no­ja, ja suun­ni­tel­tu suo­ra hyök­käys sa­ta­maan erit­täin vaa­ral­li­nen. Kom­man­do­yk­si­köt te­ki­vät kak­si si­vus­ta­hyök­käys­tä ty­keil­le Diep­pen mo­lem­mil­la puo­lil­la, mut­ta idäs­sä ne yl­lät­ti sak­sa­lai­nen saat­tue, ja ran­nik­ko­tu­ki­koh­ta sai hä­ly­tyk­sen. Län­si­puo­len ras­kaat pat­te­rit val­ta­si kom­man­do­ryh­mä 4. Pää­jouk­ko läh­ti hyök­käyk­seen puo­li tun­tia si­vus­ta­hyök­käys­ten jäl­keen, kel­lo 04.20 aa­mul­la, sa­vu­ver­hon suo­jas­sa. Se koh­ta­si ras­kas­ta tyk­ki­tul­ta ja me­net­ti pal­jon mie­hiä. Ro­berts kut­sui re­ser­vin vah­vis­ta­maan hyök­käys­tä, mut­ta pää­tös vain pa­hen­si jo il­meis­tä ka­ta­stro­fia. Ne har­vat pans­sa­ri­vau­nut, jot­ka saa­tiin mai­hin, ei­vät pääs­seet sy­vien ojien yli, tai ne teh­tiin toi­min­ta­ky­vyt­tö­mik­si si­säl­lä kau­pun­gis­sa. Kel­lo ei ol­lut vie­lä 11.00, kun jou­kot sai­vat ve­täy­ty­mis­käs­kyn, ja jäl­jel­lä ole­vien mies­ten evakuointi to­teu­tet­tiin il­ta­päi­vän alus­sa.

Is­kun tap­piot oli­vat epä­ta­val­li­sen suu­ret. 4 963 ka­na­da­lai­ses­ta kaa­tui, haa­voit­tui tai jäi van­gik­si 3 367. Kaa­tu­nei­ta oli kaik­ki­aan 1 027. Il­ma­voi­mat me­net­ti 106 ko­net­ta ja tu­ho­si vain 48. Tu­lok­seen oli mon­ta syy­tä, mut­ta suu­rin vir­he oli se, et­tei ym­mär­ret­ty, mi­ten vai­kea suo­ra hyök­käys sa­ta­maan ja ran­ni­kol­le oli­si il­man pom­mi­tus­ta tai ty­kis­tö­kes­ki­tys­tä me­rel­tä etu­kä­teen. Myös huo­no tie­dus­te­lu ja val­mis­te­lu vai­kut­ti­vat. Diep­pen op­pi­ra­hat kui­tat­tiin myö­hem­min Rans­kan mai­hin­nousun val­mis­te­luis­sa. Vä­li­tön seu­raus oli, et­tä kaik­ki suun­ni­tel­mat "toi­ses­ta rin­ta­mas­ta" Neu­vos­to­lii­ton aut­ta­mi­sek­si hy­lät­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.