Tap­pio Sta­lin­gra­dis­sa

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

On­nis­tu­nut neu­vos­to- ope­raa­tio Ura­nus si­ne­töi noin 200–250 000 ak­se­li­val­to­jen so­ti­laan koh­ta­lon hei­dän jää­des­sään van­gik­si Sta­lin­gra­dis­sa. Hei­hin kuu­lui 6. ar­mei­ja, suu­rin osa 4. pans­sa­riar­mei­jas­ta ja yk­si­köi­tä Sak­san ak­se­li­liit­to­lai­sis­ta. Vaik­ka jou­koil­la oli kau­pun­gis­sa suu­ret va­ras­tot am­muk­sia ja ruo­kaa se­kä kol­me toi­mi­vaa kii­to­ra­taa, huol­toa ei saa­tu sii­nä mit­ta­kaa­vas­sa kuin oli lu­vat­tu. Il­ma­sil­ta toi­mit­ti kes­ki­mää­rin 100 ton­nia päi­väs­sä, ja Sak­san il­ma­voi­mat me­net­ti mat­koil­la 488 ko­net­ta. Tam­mi­kuus­sa ruo­ka-an­nok­set oli­vat ku­tis­tu­neet 55 gram­mak­si lei­pää ja 28 gram­mak­si so­ke­ria päi­väs­sä. Kau­pun­gis­ta on­nis­tut­tiin kul­jet­ta­maan ulos noin 30 000 haa­voit­tu­nut­ta, mut­ta tu­han­net muut pa­lel­tu­neet ja pu­na­tau­ti­set jat­koi­vat tais­te­lua vail­la toi­voa pe­las­tuk­ses­ta.

Neu­vos­to­lii­ton so­dan­joh­to ar­vioi, et­tä kau­pun­gis­sa oli 80 000 vi­hol­lis­so­ti­las­ta, ja näi­den vai­kea ti­lan­ne päät­tyi­si an­tau­tu­mi­seen. 47 neu­vos­to- osas­ton suu­rui­nen yk­sik­kö siir­ret­tiin alu­eel­le Sta­lin­gra­din ym­pä­ril­lä, ja 300 len­to­ko­net­ta ja 179 pans­sa­ri­vau­nua täy­den­täi­si ope­raa­tio Kolt­son (sor­mus). Hyök­käys ta­pah­tui­si 10. tam­mi­kuu­ta, mut­ta Pau­lus sai mah­dol­li­suu­den an­tau­tua kak­si päi­vää si­tä en­nen; hän tor­jui eh­do­tuk­sen he­ti. Neu­vos­to­suun­nit­te­li­jat odot­ti­vat, et­tä ope­raa­tio kes­täi­si vain muu­ta­man päi­vän, mut­ta he ar­vioi­vat vää­rin saar­ret­tu­jen jouk­ko­jen mää­rän, ja tais­te­lu­ja kes­ti kol­me viik­koa, en­nen kuin ope­raa­tio oli ohi.

Ope­raa­tio Kolt­so al­koi pu­na-ar­mei­jan sii­hen as­ti suu­rim­mal­la ty­kis­tö­kes­ki­tyk­sel­lä kos­kaan. Pau­luk­sen jou­kot ha­jaan­tui­vat avoi­meen maas­toon ym­pä­ri Sta­lin­gra­dia ja kau­pun­gin rau­nioi­hin. Arot oli rai­vat­tu no­peas­ti, ja eris­tyk­siin jou­tu­neet yk­si­köt oli­vat hu­ven­neet puo­leen vii­kos­sa. Neu­vos­to­jouk­ko­jen oli vai­kea tais­tel­la kes­kel­lä kau­pun­gin rau­nioi­ta, kun sak­sa­lai­sil­la oli sii­tä ko­ke­mus­ta. Kau­pun­gin sy­dä­mes­sä ken­raa­li Tšui­ko­vin 62. ar­mei­ja tais­te­li lä­hin­nä omaa so­taan­sa. Se saat­toi nyt puo­lus­tau­tu­mi­sen si­jas­ta hyö­kä­tä. Tšui­ko­vin jou­kot pai­nos­ti­vat sak­sa­lais­jou­kot kort­te­li kort­te­lil­ta ta­kai­sin koh­ti joen­ran­taa. 22. tam­mi­kuu­ta ne ko­koon­tui­vat vii­mei­seen is­kuun. Ne eris­ti­vät jo­kai­sen kort­te­lin ja nu­jer­si­vat kai­ken vas­ta­rin­nan. Sak­sa­lais­so­ti­laat al­koi­vat an­tau­tua suu­rin jou­koin. Tšui­kov sai 26. tam­mi­kuu­ta vih­doin kon­tak­tin hyök­kää­vien jouk­ko­jen etu­jouk­koi­hin Bar­ri­ka­de-teh­taan lä­hel­lä. 31. tam­mi­kuu­ta men­nes­sä oli edet­ty Val­lan­ku­mouk­sen san­ka­rei­den au­kiol­le kau­pun­gin kes­kel­lä.

Kuu­lus­te­luis­sa saa­tiin sel­vil­le, et­tä Pau­lus pii­lek­si Uni­ver­ma­gin ta­va­ra­ta­los­sa au­kion reu­nal­la. Nuo­ri neu­vos­toup­see­ri, luut­nant­ti Fedor Jeltšen­ko, vie­tiin ra­ken­nuk­sen kel­la­riin, mis­tä hän löy­si epä­siis­tin ja

sur­kean ko­men­ta­jan. Pau­lus suos­tui an­tau­tu­maan, ja hä­net vie­tiin Ro­kos­sovs­kin pää­ma­jaan. 4. pans­sa­riar­mei­ja kä­vi kau­pun­gin poh­jois­puo­lel­la vii­meis­tä, kii­vas­ta tais­te­lu­aan, mut­ta jou­tui an­tau­tu­maan 2. hel­mi­kuu­ta. Tap­pio oli Sak­san ar­mei­jan pa­hin kos­kaan. Van­gik­si jou­tui noin 91 000 mies­tä, mut­ta 147 000 ar­vioi­tiin kuol­leen tais­te­luis­sa tai pa­lel­tu­miin, sai­rauk­siin ja näl­kään tais­te­lun ai­ka­na. Neu­vos­to­lii­ton tap­piot ko­ko Sta­lin­gra­din mo­ti­tuk­sen ja mo­tin pur­ka­mi­sen ai­ka­na nousi­vat 485 000:een, näis­tä 155 000 kuol­lut­ta tai van­gik­si jou­tu­nut­ta.

Sta­lin­grad oli merk­ki so­taon­nen kään­ty­mi­ses­tä Sak­san-neu­vos­to­lii­ton so­das­sa. Suu­rin osa Sak­san ar­mei­jas­ta oli yhä kau­ka­na Neu­vos­to­lii­ton si­säl­lä noin 2 400 km pi­tui­sel­la rin­ta­mal­la, mut­ta tais­te­lut os­a­puol­ten vä­lil­lä ei­vät enää ol­leet yk­si­puo­li­sia. Voit­to kään­si neu­vos­to­joh­don ja kan­sa­lais­mie­li­pi­teen la­maan­nuk­sen ja epä­var­muu­den kau­des­ta uu­teen suun­taan. Sta­lin ni­met­tiin Neu­vos­to­lii­ton mar­sal­kak­si; se oli hä­nen en­sim­mäi­nen so­ti­laal­li­nen ar­vo­ni­men­sä. Sak­sas­sa tap­pio otet­tiin vas­taan epä­us­koi­ses­ti. Hit­ler, jo­ka oli ylen­tä­nyt Pau­luk­sen so­ta­mar­sal­kak­si päi­vä en­nen an­tau­tu­mis­ta, oli rai­vois­saan, kos­ka Pau­lus ei ol­lut teh­nyt it­se­mur­haa. Päi­vä sak­sa­lais­ten an­tau­tu­mi­sen jäl­keen Sak­san ra­dio soit­ti yhä uu­del­leen "Siegf­rie­din hau­ta­jais­mars­sia" Wag­ne­rin "Ju­mal­ten tu­hos­ta".

YLLÄ: Pu­na-ar­mei­jan jou­kot val­mis­tau­tu­vat vii­mei­seen hyök­käyk­seen Sta­lin­gra­dis­sa vuo­den 1942 lo­pus­sa. Ope­raa­tio Kolt­son oli Sta­lin­gra­din mo­ti­tuk­sen jäl­keen mää­rä tu­ho­ta sak­sa­lais­ten kaik­ki vas­ta­rin­ta.

ALLA: Mar­salk­ka Friedrich Pau­lus saa­puu neu­vos­to­jouk­ko­jen pää­ma­jaan an­tau­tuak­seen vi­ral­li­ses­ti 31. tam­mi­kuu­ta 1943.

OI­KEAL­LA: Yk­si Sta­li­nin käyt­tä­mis­tä ol­ka­po­le­teis­ta, kun hä­net oli ni­mi­tet­ty Neu­vos­to­lii­ton mar­sal­kak­si 1943.

ALLA: Sak­sa­lai­sen yk­si­kön jään­nök­set Sta­lin­gra­din tais­te­lus­sa. Kuol­leet jäi­vät ma­kaa­maan sii­hen, mi­hin kaa­tui­vat, um­pi­jääs­sä ää­rim­mäi­ses­sä kyl­myy­des­sä.

YLLÄ: Sak­sa­lai­set rää­syi­hin pu­keu­tu­neet so­ta­van­git mars­si­vat Sta­lin­gra­din por­tis­ta mat­kal­la van­ki­lei­ril­le. So­ta­van­gik­si jäi yh­teen­sä 91 000 mies­tä, mut­ta mo­net me­neh­tyi­vät van­keu­des­sa.

YLLÄ: Neu­vos­to­lii­ton Do­nin ar­mei­ja­ryh­män ko­men­ta­ja, ken­raa­lie­vers­ti Ro­kos­sovs­ki tam­mi­kuus­sa 1943 hie­man en­nen sak­sa­lais­ten an­tau­tu­mis­ta. Ro­kos­sovs­ki oli ol­lut kar­ko­tet­tu­na 1937 ja pa­lau­tet­tu 1940, ja hä­nes­tä tu­li yk­si pu­na-ar­mei­jan me­nes­ty­neim­mis­tä joh­ta

ILMATAISTELU: Sak­sa­lais­so­ti­laat pur­ka­vat las­tia len­to­ko­nees­ta Sta­lin­gra­din noi­dan­kat­ti­las­sa. Il­ma­sil­ta oli ai­noa kei­no saa­da huol­toa, ja tam­mi­kuun lo­pul­la huol­toa voi­tiin vas­taa­not­taa ja haa­voit­tu­nei­ta ja pos­tia lä­het­tää pois vain yh­del­tä kii­to­ra­dal­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.