Uusio­käyt­tö

Jät­tei­tä voi­daan kier­rät­tää, mut­ta myös vet­tä voi­daan käyt­tää uu­del­leen – ja sääs­tää ra­haa.

Tulevaisuuden maapallo - - Maapallon Pelastus -

Kaik­ki tie­tä­vät, et­tä jät­tei­tä pi­tää vä­hen­tää, uusio­käyt­tää ja kier­rät­tää. USA:ssa uu­del­leen­käyt­tö­as­te on kui­ten­kin py­sy­nyt 20 vuot­ta noin 34,5 pro­sen­tis­sa – pal­jon al­hai­sem­pa­na kuin useim­mis­sa muis­sa teol­li­suus­mais­sa. Suo­mes­sa kui­tu­pak­kaus­ten kier­rä­ty­sas­te on yli 80 pro­sent­tia. Eri mais­sa jät­tei­den­kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mät ovat eri­lai­sia, jo­ten pa­ras ta­pa sel­vit­tää, kuin­ka jät­tei­tä voi kier­rät­tää, on käy­dä kun­nan­vi­ras­tos­sa tai sen verk­ko­si­vuil­la.

Kier­rät­tä­mi­nen ja uusio­käyt­tö ei­vät kui­ten­kaan ra­joi­tu vain jät­tei­siin, vaan myös vet­tä voi­daan käyt­tää uu­del- leen. El­lei vet­tä tar­vit­se juo­da, jä­te­ve­si voi­daan kä­si­tel­lä ja käyt­tää vil­je­lys­ten kas­te­le­mi­seen tai WC-pönt­tö­jen huuh­te­le­mi­seen. Esi­mer­kik­si pe­sual­taan ve­si voi­daan suo­dat­taa ja oh­ja­ta sit­ten ves­saan tai puu­tar­haan. El­lei muu­ta, niin ai­na­kin se tuo sääs­töä ve­si­las­kuun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.