Mark Le­vengood lan­dar i Eke­näs se­na­re i höst

Västra Nyland - - Ledare - MIRA STRANDBERG

Blå­sar­na i Po­jo ung­dom­sor­kes­ter har bli­vit sto­ra och flyt­tat över till Po­jo blå­sor­kes­ter. Nu sö­ker ung­dom­sor­kes­tern nya blå­sa­re för att hål­la liv i or­kes­tern med anor från 1970-ta­let.

På sön­dag var det me­ning­en att Po­jo ung­dom­sor­kes­ter skul­le ha sin förs­ta öv­ning för ter­mi­nen men än ser det blekt ut med an­mäl­ning­ar­na. Nan­ne Vai­hi­nen, som di­ri­ge­rar ung­dom­sor­kes­tern, upp­ma­nar unga att kom­ma och prö­va på en ny hob­by.

– Man be­hö­ver in­te kun­na nå­gon- ting alls för att kom­ma med i or­kes­tern, och man be­hö­ver in­te ha in­stru­ment. Vi har in­stru­ment att lå­na ut, sä­ger hon.

Or­kes­tern övar sön­da­gar kloc­kan 16.30–17.30 i Po­jo bib­li­o­tek. Därut­ö­ver får med­lem­mar­na en 30 mi­nu­ters in­stru­ment­lek­tion en gång i vec­kan.

– Vi spe­lar allt mel­lan him­mel och jord. Det blir en hel del finsk ny­kom­po­ne­rad mu­sik för blå­sor­kest­rar.

In­tres­se­ra­de blå­sa­re kan an­mä­la sig till or­kes­tern via Med­bor­garin­sti­tu­tet el­ler kom­ma till plat­sen.

Blåsar­mu­si­ken hål­ler på att bli po­pu­lä­ra­re i Fin­land igen ef­ter en svac­ka. För att loc­ka fle­ra del­ta­ga­re till ju­ni­or­verk­sam­he­ten har Fin­lands svens­ka sång- och mu­sik­för­bund star­tat ett treå­rigt blås­mu­sik­pro­jekt. Två re­gi­o­na­la blå­sa­ror­kest­rar för ung­do­mar har grun­dats, en i Ös­ter­bot­ten och en i söd­ra Fin­land. Or­kest­rar­na övar ett till två vec­ko­slut per ter­min och re­per­to­a­ren är krä­van­de. Mer in­fo om blåsar­mu­sik­pro­jek­tet finns på www.blas­mu­sik.fi

FOTO: STELLAN HERNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.