Kan­di­da­ter le­tas med ljus och lyk­ta

En dryg vec­ka kvar­står av kan­di­dat­no­mi­ne­ring­en för för­sam­lings­va­let. In­tres­set va­ri­e­rar i Väst­ny­land.

Västra Nyland - - Ledare -

– Det ver­kar lamt med kan­di­dat­no­mi­ne­ring­en. Ba­ra någ­ra styc­ken har med­de­lat att de stäl­ler upp, sä­ger Kaj Karlstedt som fun­ge­rar som om­buds­man för val­mans­för­e­ning­en i In­gå.

Lä­get för­svå­ras av att många som nu sut­tit med in­te stäl­ler upp för om­val el­ler är jä­vi­ga.

– Många har satt ett ål­ders­tak åt sig själ­va, och många sit­ter i val­nämn­den. Det be­ty­der att de är jä­vi­ga och in­te kan stäl­la upp som kan­di­da­ter. Man frå­gar sig om det är ett med­ve­tet val för att slip­pa stäl­la upp, sä­ger Karlstedt.

– Man tyc­ker ju att man då kun­de stäl­la sig frå­gan om man hell­re sit­ter i val­nämn­den el­ler är med i full­mäk­ti­ge. Man kan by­ta ut folk i val­nämn­der­na ock­så, så bru­kar det gå till i po­li­tis­ka val.

Mäng­den för­tro­en­de­val­da i In­gå mins­kar ef­tersom an­ta­let för­sam­lings­med­lem­mar har sjun­kit un­der 4 000.

Ny to­a­lett be­höv­des

Roger Bi­ström

är en av dem som in­te stäl­ler upp för om­val. Han har sut­tit som ord­fö­ran­de i kyr­ko­full­mäk­ti­ge, som är det högs­ta be­slu­tan­de or­ga­net i en själv­stän­dig för­sam­ling. I Väst­ny­land är In­gå för­sam­ling den en­da för­sam­ling­en som in­te till­hör en sam­fäl­lig­het.

Kyr­ko­full­mäk­ti­ge be­slu­tar bland an­nat om för­sam­ling­ens bud­get och in­ve­ste­ring­ar. I In­gå har en av de störs­ta in­ve­ste­ring­ar­na un­der den på­gåen­de pe­ri­o­den va­rit byg­get av ett så kal­lat brud­rum in­ne i kyr­kan. En­ligt Bi­ström har det fun­nits stor ef­ter­frå­gan på en to­a­lett för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.

– Det är näs­tan omöj­ligt för så­da­na som sit­ter i rull­stol el­ler går då­ligt att an­vän­da to­a­let­ten där ute, sä­ger han.

Fel­ak­tig sum­ma

Brud­rum­met i In­gå kyr­ka har väckt be­stört­ning bland vis­sa för­sam­lings­bor, som bland an­nat för­fa­sat sig över de höga kost­na­der­na för pro­jek­tet. En sum­ma på 400 000 eu­ro har kas­tats fram i of­fent­lig­he­ten, men det är en sum­ma som Erk­ki Pä­ivä

rin­ta, vice ord­fö­ran­de för kyr­korå­det i In­gå, be­stämt de­men­te­rar.

– Det stäm­mer in­te. Brud­rum­met kos­ta­de kring 140 000 eu­ro. Det är dyrt, men in­te 400 000 eu­ro. Pri­set be­rod­de på att det finns sa­ker vi in­te kan und­vi­ka på grund av att Mu­sei­ver­ket och den me­del­ti­da mil­jön i kyr­kan krä­ver vis­sa dy­ra­re val.

Till dem hör en god lju­di­so­le­ring och håll­ba­ra ma­te­ri­al.

Kyr­ko­skat­ten an­vänds till an­nat

400000 eu­ro är i stäl­let den sum­ma som för­sam­ling­en an­vänt på al­la re­pa­ra­tio­ner i kyr­kan. Ta­ket har tjä­rats, föns­ter har re­pa­re­rats, elen setts över, drä­ne­ring­en för­bätt­rats och kor­gol­vet be­hö­ver må­las. Allt un­der Mu­sei­ver­kets va­kan­de öga.

– Ba­ra tak­tjä­ran­det kos­ta­de 50 000 eu­ro. Jag vet in­te var­för sum­man på 400 000 eu­ro fort­fa­ran­de fö­re­kom­mer i dis­kus­sio­ner­na, sä­ger Pä­ivärin­ta.

Dess­utom, på­pe­kar Pä­ivärin­ta, har byg­get in­te fi­nan­si­e­rats med kyr­ko­skat­ten. I stäl­let är det tomt­för­sälj­ning och in­ve­ste­rings­in­koms­ter som gett peng­ar för brud­rum­met. Så­da­na in­koms­ter kan en­ligt kyrko­la­gen in­te an­vän­das för för­sam­ling­ens verk­sam­het.

Pä­ivärin­ta be­to­nar ock­så att In­gå kyr­ka kon­ti­nu­er­ligt be­hö­ver un­der­hål­las, ef­tersom det är en vär­de­full del av för­sam­ling­ens och re­gi­o­nens kul­tur­arv.

– Det har ock­så fun­nits ti­der då man in­te har gjort så myc­ket i kyr­kan och den höll på att för­fal­la helt, sä­ger Pä­ivärin­ta som no­ga be­kan­tat sig med kyr­kans histo­ria.

Hur kyr­kan ska re­no­ve­ras och hur den får an­vän­das är en frå­ga de för­tro­en­de­val­da kan va­ra med och på­ver­ka. Men det finns and­ra skäl till att för­sam­lings­va­let är vik­tigt.

– Det är vik­tigt för att vår kyr­ka ska va­ra män­ni­skor­nas kyr­ka. Kyr­kan ska in­te gå sam­ma väg som sta­ten el­ler sto­ra fö­re­tag och bli cen-

FOTO: LI­NA ENLUND

VIK­TIGT. Erk­ki Pä­ivärin­ta är vice ord­fö­ran­de för kyr­korå­det i In­gå för­sam­ling. Han an­ser att för­sam­lings­va­let är vik­tigt för att kyr­kan ska va­ra fol­kets kyr­ka och in­te en cen­tral­styrd ko­loss.

FOTO: LI­NA ENLUND

FÖR AL­LA. Erk­ki Pä­ivärin­ta be­to­nar att kyr­kan ska va­ra lät­till­gäng­lig för al­la för­sam­lings­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.