Start för årets hand­bolls­li­ga

Västra Nyland - - Ledare -

Sjun­deå IF med Sten Maa­sa­lu in­le­der FM-li­gan i herr­hand­boll på lör­dag. På sön­dag kom­mer se­dan bå­de BK-46 och HC HIK till spel. VN ran­kar la­gen in­för se­ri­estar­ten.

1. Cocks

Ri­i­hi­mä­k­i­la­get skri­ver åter en gång fin­ländsk hand­bolls­hi­sto­ria då man spe­lar i Cham­pi­ons Le­a­gues grupp­spel för förs­ta gång­en. Det krä­ver för­stås sitt, men med tan­ke på det na­tio­nel­la se­ri­e­spe­let lär slut­re­sul­ta­tet in­te på­ver­kas. Den in­ter­na­tio­nel­la spelar­trup­pen är li­ka stark som ti­di­ga­re, ett li­tet frå­ge­tec­ken kan dock va­ra om man lyc­kas fullt ut er­sät­ta vik­ti­ga Ali­ak­sandr Bach­ko som flyt­ta­de till Brest.

2. BK-46

I Ka­ris spe­lar man för me­dalj i år igen. BK har tap­pat en hel del spe­la­re, men värv­ning­en av Ro­bin Sjö­man upp­vä­ger myc­ket. Sebastian Säk­ki­nen får ett stort an­svar då han ska er­sät­ta den för­ra sä­song­ens suc­cé­spe­la­re To­pi­as Lai­ne. Får BK än­nu en väns­ter­hänt skytt stärks odd­sen yt­ter­li­ga­re, men re­dan nu bär nyc­kel­spe­lar­na Andre­as Rönn­berg, Oscar Kihlstedt och Bog­dan Kle­pa la­get rik­tigt långt.

3. Dic­ken

Den för­ra sä­song­en blev en verk­lig fram­gång. Dic­ken slog ut BK i se­mi­fi­na­ler­na och pi­na­de i fi­na­ler­na ett sar­gat Cocks på all­var. Ock­så i år blir Dic­ken att räk­na med – det ser bröd­ra­pa­ren Broman och Granlund till till­sam­mans med så vik­ti­ga lin­je­spe­la­ren Ta­das Stan­ke­vici­us och Mi­kael Mä­ke­lä i må­let. En­da för­änd­ring­en i la­get är att Val­dar Nood­la var­var ner i HK Pöt­si – den för­lus­ten kan dock i och för sig va­ra över­ras­kan­de stor.

4. SIF

I vå­ras mis­sa­de Sjun­deå­la­get med knapp mar­gi­nal en plats i kvarts­fi­na­ler­na, nu kan man gå in bland de fy­ra bäs­ta. Ar­do Pu­na var för­stås en för­lust, men Alex­an­der von Nu­mers och Edu­ard Zack­ha­rov bor­de va­ra två bra för­stärk­ning­ar. SIF kan lyc­kas bra i år, men då gäl­ler det att Ro­ny Le­ven och Ott Va­rik fort­sät­ter le­ve­re­ra på hög ni­vå. På bän­ken har SIF en in­tres­sant kon­stel­la­tion i Ted­dy Nord­ling och Mar­cus Sjöstedt.

Det lär bli jämnt i mit­ten av ta­bel­len och HIFK kan va­ra det verk­li­ga jo­ker­la­get. I vå­ras pi­na­de man

Dic­ken i kvarts­fi­na­ler­na, och ock­så nu har man ett in­tres­sant lag. Myc­ket av­gö­ran­de blir dock hur man får lag­spe­let att fun­ge­ra med många nya ut­länds­ka spe­la­re. Det är för­mod­li­gen med dem HIFK står och fal­ler. Ar­do Pu­na kan le­da la­get långt, men då skall han hål­las frisk. Hit­tills har han un­der si­na år i Fin­land haft en säll­synt då­lig tur på den fron­ten.

FOTO: VN-ARKIV/THO­MAS SUNDSTRÖM

FOTO: VN-ARKIV/THO­MAS SUNDSTRÖM

VIK­TIG. Bog­dan Kle­pa har en stor roll i BK.

5. HIFK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.