Kvin­na dog i krock med ratt­fyl­le­rist

Västra Nyland - - News - JOHANNA LEMSTRÖM

En me­del­ål­ders kvin­na från Raseborg om­kom på lör­dags­kväl­len i en tra­fi­ko­lyc­ka i De­ger­by i In­gå. Bi­len hon fär­da­des i fron­talkroc­ka­de med en man som kör­de om en an­nan bil. Han var grovt ratt­full.

En kvin­na om­kom och tre per­so­ner ska­da­des i en krock mel­lan två per­son­bi­lar i De­ger­by i In­gå vid 20-ti­den i lör­dags. Kvin­nan var me­del­ål­ders och från Raseborg.

Olyc­kan fö­re­gicks av en om­kör­ning. Man­nen som gjor­de om­kör­ning­en kol­li­de­ra­de med en bil i den mö­tan­de kör­fi­len. Den om­kom­na kvin­nan var pas­sa­ge­ra­re i den mö­tan­de bi­len.

–Man­nen miss­tänks för grov ratt­fyl­la. Han blås­te 1,16 mil­li­gram al­ko­hol per li­ter ut­and­nings­luft, sä­ger po­li­sens ut­red­nings­le­da­re Ilk­ka Kan­to­la vid Väst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning.

Om­räk­nat till pro­mil­le blir det un­ge­fär 2,6 pro­mil­le. Man­nen är i 40-års­ål­dern och från Helsing­fors.

De tre ska­da­de, in­klu­si­ve den miss­tänk­ta ratt­fyl­le­ris­ten, har oli­ka gra­der av ska­dor.

– Lä­ka­ren har in­te pre­ci­se­rat vil­ken typ av ska­dor de har el­ler hur all­var­li­ga de är, sä­ger Kan­to­la.

I mot­sats till ti­di­ga­re upp­gif­ter i en del me­di­er var inga and­ra bi­lar in­blan­da­de i olyc­kan, sä­ger han.

– Per­so­ner­na i den om­kör­da bi­len är vitt­nen till olyc­kan. Det var ratt­fyl­le­ris­tens bil som bör­ja­de brin­na. Bi­len som den om­kom­na kvin­nan fär­da­des i total­för­stör­des.

Po­li­sen ut­re­der olyc­kan, men har in­te kunnat hö­ra den miss­tänk­ta än­nu. Han miss­tänks för grovt ratt­fyl­le­ri och grovt dödsvål­lan­de.

–Han sak­nar ock­så kör­kort, sä­ger Kan­to­la.

Stam­väg 51 var av­stängd i fle­ra tim­mar ef­ter olyc­kan då en un­der­sök­nings­kom­mis­sion un­der­sök­te olycks­plat­sen och po­li­sen ut­för­de en brotts­ut­red­ning på plats.

Tra­fi­ken di­ri­ge­ra­des via De­ger­by­vä­gen och Sjun­deå­vä­gen me­dan 51:an var av­stängd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.