Vi lär in­te bli av med dem, men man kans­ke kan be­grän­sa po­pu­la­tio­nen.

Västra Nyland - - News - Jou­ni Stor­dell JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Jou­ni Stor­dell, mil­jö­in­spek­tör vid Ra­se­borgs stad, är nå­got av en ex­pert på in­va­si­va ar­ter. Han äg­na­de som­mar­se­mestern åt att be­käm­pa jät­te­lo­kor. Jät­te­bal­sa­min är en an­nan art han kän­ner väl till.

– Jät­te­bal­sa­min är gans­ka harm­lös, den är in­te gif­tig. Men den bre­der ut sig och tar över växt­lig­he­ten där den slår rot. Jät­te­lo­kan där­e­mot är far­lig: – Får man växtsaft på hu­den och ex­po­ne­ras för sol­ljus får man bränn­blå­sor, för­kla­rar Stor­dell.

Mör­dan­de ovän

Lu­pi­nen som på vå­ren ly­ser upp väg­kan­ter­na med si­na li­la och ro­sa blom­mor hör ock­så till de in­va­si­va ar­ter­na.

Lik­som mör­darsni­geln. Dem finns det gott om i bland an­nat Bill­näs.

– Det finns dess­utom en stör­re fö­re­komst vid Väs­ter­by strand. På Väs­ter­by na­tur­skydds­om­rå­de finns det ock­så ett stort be­stånd av jät­te­lo­kor, sä­ger Stor­dell.

Var­för den spans­ka skogs­sni­geln kom­mit att kal­las mör­darsni­gel kan man ha oli­ka te­o­ri­er om. En är att de tar li­vet av all växt­lig­het som kom­mer i de­ras väg.

In­te över bro­ar­na – än­nu

Väs­ter­bysnig­lar­na ver­kar ha in­lett sin in­va­sion ös­terut och har åt­minsto­ne nått Ös­ter­by.

– Hit­tills ver­kar de än­då in­te ha kom­mit över Po­jo­viks­bron, sä­ger Stor­dell.

Det vill sä­ga – hit­tills har inga rap­por­ter om mör­darsnig­lar i Eke­näs cent­rum kom­mit till hans kän­ne­dom.

– Vi har in­te hel­ler fått många ob­ser­va­tio­ner från Ka­ris, men de ver­kar ha nått fram till Malm­ga­tan i Ka­ris.

Det be­ty­der in­te att de in­te kan fin­nas i Eke­näs och Ka­ris, de kan be­fin­na sig i ägg­sta­di­et. Det kan ha va­rit så de kom till trak­ten ock­så:

– Det finns en te­o­ri om att de kom­mit till Väs­ter­by med plan­tor som han­dels­träd­går­dar im­por­te­rat, sä­ger Stor­dell.

Till vil­ken nyt­ta?

Det var just i när­he­ten av en han­dels­träd­gård som Eke­näs­bon Ma­ri­na Lönn­roos stöt­te på mör­darsnig­lar förs­ta gång­en för om­kring sex år se­dan.

– Vi har vän­ner som bor nä­ra en han­dels­träd­gård och det lär va­ra all­de­les tjockt av mör­darsnig­lar där just nu, hund­ra­tals av dem.

Själv vis­tas hon myc­ket i Ös­ter­by och i träd­går­den där dök mör­darsnig­lar­na upp förs­ta gång­en för tre år se­dan.

– Jag tyc­ker om djur, men und­rar nog vil­ken nyt­ta mör­darsnig­lar och fäs­ting­ar gör.

Hon kon­sta­te­rar att hon ogär­na gör ens en flu­ga för­när – men när det gäl­ler mör­darsnig­lar­na är hon gans­ka rå:

– Jag hug­ger av dem på mit­ten med en spa­de, sen släng­er jag dem i häc­ken, de bru­kar bli uppät­na av and­ra mör­darsnig­lar.

Stor­dell hop­pas fle­ra i ett grann­skap kun­de gö­ra ge­men­sam sak och till­sam­mans be­käm­pa snig­lar­na då de dy­ker upp.

– Vi lär in­te bli av med dem, men man kans­ke kan be­grän­sa po­pu­la­tio­nen.

Det svå­ra med mör­darsnig­lar­na är att de har så få na­tur­li­ga fi­en­der, den främs­ta är fak­tiskt mör­darsni­geln själv, kan­ni­bal som den är.

I viss mån lär ock­så igel­kot­tar och gräv­ling­ar äta mör­darsnig­lar. Och mys­kan­kor, men in­te van­li­ga an­kor.

– Jag för­sök­te själv utro­ta mör­darsnig­lar i Bill­näs med van­li­ga pe­king­an­kor. Men det gick åt pi­pan, de var helt oin­tres­se­ra­de av snig­lar­na.

Stor­dell tip­sar om ett hyf­sat en­kelt sätt att ha li­vet av mör­darsni­geln. Det går ut på att man dö­dar en sni­gel, ex­em­pel­vis kan man de­la den i två bi­tar med hjälp av en spa­de såsom Ma­ri­na Lönn­fors gör, och se­dan strör man järn­fos­fat­med­let Ferro­mol över den.

– Sni­gelns kom­pi­sar kom­mer för att äta upp si­na dö­da vän. De får i sig järn­fos­fat vil­ket gör att de tor­kar in­i­från och dör.

Tip­sen är många

Ett an­nat knep – från den svens­ka tid­ning­en Allt om träd­gård – är att sam­la ihop snig­lar och fry­sa in dem. De fry­ser ihjäl och kan se­dan släng­as på kom­posten. Me­to­den är kladd­fri i var­je fall, men det är för­stås in­te al­la som vill fyl­la fry­sen med mör­darsnig­lar.

Hur det går med äg­gen, om de bär på så­da­na, blir li­tet oklart. De över­vint­rar ju i träd­går­den, så kans­ke de dessvär­re ock­så kla­rar frys­be­hand­ling?

En öl­fäl­la – en ned­grävd skål som fylls med öl – sägs va­ra ett skon­samt sätt att ha li­vet av snig­lar­na – de kry­per över skål­kan­ten och drunk­nar.

Äta de fång­a­de mör­darsnig­lar­na kans­ke man ska und­vi­ka även om det finns re­cept på nä­tet. Mör­darsnig­lar­na kan spri­da sjuk­do­mar, åt­minsto­ne sägs hun­dar kun­na få hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion om de slic­kar i sig av mör­darsni­gelns slem.

FO­TO: LINA ENLUND

MÄNG­DER. På någ­ra mi­nu­ter ploc­ka­de Ma­ri­na Lönn­roos åt­ta mör­darsnig­lar. Hon bru­kar för­in­ta dem ge­nom att de­la dem med en spa­de. Hon ska här­näst tes­ta järn­fos­fat.

FO­TO: JOHANNA LEMSTRÖM

BORT. Jou­ni Stor­dell be­rät­tar att jät­te­bal­sa­min kvä­ver allt an­nat där den väx­er, där­för bör den be­käm­pas.Käm­pa till­sam­mans!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.